Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 77 จังหวัด ที่ กกต.ประกาศรับรองผล

PDF Print
Tuesday, 29 April 2014 17:17

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 77 จังหวัด ที่ กกต.ประกาศรับรองผล

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 30 มี.ค.57

1.นายอภิชาต ดำดี จังหวัด กระบี่

2.พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี

3.นายวิรัช พิมพะนิตย์ จังหวัด กาฬสินธุ์

4.นายจุลพันธ์ ทับทิม จังหวัด กำแพงเพชร

5.นายวัน สุวรรณหงส์ จังหวัด ขอนแก่น

5.นางพจนา กิจกาญจน์ จังหวัด จันทบุรี

7.นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ จังหวัด ฉะเฉิงเทรา

8.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ จังหวัด ชลบุรี

9.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา จังหวัด ชัยนาท

10.นายมงคลชัย ดวงแสงทอง จังหวัด เชียงราย

11.นายอดิศร กำเนิดศิริ จังหวัด เชียงใหม่

12.พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ จังหวัด ชุมพร

13.นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ จังหวัด ตรัง

14.นายบุญส่ง ไข่เกษ จังหวัด ตราด

15.นายชิงชัย ก่อประภากิจ จังหวัด ตาก

16.นายธงชัย ศรีสุขจร จังหวัด นครปฐม

17.นายสมนาม เหล่าเกียรติ จังหวัด นครพนม

18.นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ จังหวัด นครราชสีมา

19.พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู จังหวัด นครศรีธรรมราช

20.เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์ จังหวัด นครสวรรค์

21.นายธนพงศ์ ธนเดชากุล จังหวัด นนทบุรี

22.นายนิมันซูร จิยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

23.นายอานนท์ ตันตระกูล จังหวัด น่าน

24.นายณัฐพล เนื่องชมพู จังหวัด บึงกาฬ

25.นายสมศักดิ์ ทองศรี จังหวัด บุรีรัมย์

26.นายสืบยศ ใบแย้ม จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

27.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร จังหวัด ปราจีนบุรี

28.นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ จังหวัด ปัตตานี

29.นายสุชาติ อุสาหะ จังหวัด เพชรบุรี

30.นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

31.นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ จังหวัด พะเยา

32.นายวรชาติ ทนังผล จังหวัด พังงา

33.นายทวี ภูมิสิงหราช จังหวัด พัทลุง

34.นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จังหวัด พิจิตร

35.นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา จังหวัด พิษณุโลก

36.นายชัยยศ ปัญญาไวย จังหวัด ภูเก็ต

37.นายศรีเมือง เจริญศิริ จังหวัด มหาสารคาม

38.นายวิริยะ ทองผา จังหวัด มุกดาหาร

39.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ จังหวัด ยโสธร

40.นายอับดุลอายี สาแม็ง จังหวัด ยะลา

41.นายสมเกียรติ พื้นแสน จังหวัด ร้อยเอ็ด

42.นายสุรชัย ปิตุเตชะ จังหวัด ระยอง

43.นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ จังหวัด ราชบุรี

44.นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ จังหวัด เลย

45.นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธ์ จังหวัด สกลนคร

46.นายอนุมัติ อาหมัด จังหวัด สงขลา

47.นายอิบรอเหม อาดำ จังหวัด สตูล

48.นางสาวบุญยืน ศิริธรรม จังหวัด สมุทรสงคราม

49.นางดวงพร เทียนทอง จังหวัด สระแก้ว

50.นายบุญส่ง เกิดหลำ จังหวัด สระบุรี

51.นางบุญพา ลิทปะพันธุ์ จังหวัด สุโขทัย

52.นายจองชัย เที่ยงธรรม จังหวัด สุพรรณบุรี

53.นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ จังหวัด สุรินทร์

54.นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร จังหวัด หนองคาย

55.นายชูศักดิ์ ศรีราชา จังหวัด อ่างทอง

56.นางอาภรณ์ สาราคำ จังหวัด อุดรธานี

57.นายพีระศักดิ์ พอจิต จังหวัด อุตรดิตถ์

58.นายไพโรจน์ ทุ่งทอง จังหวัด อุทัยธานี

59.คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

60.นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย จังหวัด ชัยภูมิ

61.นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ จังหวัด นครนายก

62.นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา จังหวัด ปทุมธานี

63.นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ จังหวัด เพชรบูรณ์

64.ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฏร์คำพรรณ์ จังหวัด แพร่

65.นายสุรพล สันติโชตินันท์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

66.นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ จังหวัด ระนอง

67.นายประทวน สุทธิอำนวยเดช จังหวัด ลพบุรี

38.นายวราวุฒิ หน่อคำ จังหวัด ลำปาง

69.นายตรี ด่านไพบูลย์ จังหวัด ลำพูน

70.นางสาววิลดา อินฉัตร จังหวัด ศรีสะเกษ

71.นางสาววรารณ์ อัษวเหม จังหวัด สมุทธปราการ

72.นายสุนทร วัฒนาพร จังหวัด สมุทรสาคร

73.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ จังหวัด สิงห์บุรี

74.พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มน้อย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

75.นายประพาส นวนสำลี จังหวัด หนองบัวลำภู

76.นางญาณีนาถ เข็มนาค จังหวัด อำนาจเจริญ

77.นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ จังหวัด อุบลราชธานี

ที่มา : แนวหน้า