Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ปชช.เชื่อเลือกตั้ง20พ.ค.ทุจริต หวังปฏิรูปประเทศไทยก่อนลต.

PDF Print
Saturday, 03 May 2014 17:07

 

 

วันที่ 3 พ.ค. 57 ศูนย์สำรวจความเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยกับข้อเสนอการเลือกตั้งใหญ่ 20 ก.ค. 57" ทำการสำรวจระหว่างวันที่  2 - 3 พฤษภาคม 2557 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ที่มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,252  หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  และการปฏิรูปประเทศไทย ดังนี้

การเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. 57 จะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่?

ร้อยละ 62.94 ไม่ราบรื่น
ร้อยละ 24.76 ราบรื่น
ร้อยละ 12.30 ไม่แน่ใจ

ระดับความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้ง?

ร้อยละ 7.59 มากที่สุด
ร้อยละ 22.04 มาก
ร้อยละ 0.48 ปานกลาง
ร้อยละ 34.98 น้อย
ร้อยละ 25.48 น้อยที่สุด
ร้อยละ 9.42 ไม่แน่ใจ

การเลือกตั้ง กับ การปฏิรูปประเทศไทย ควรทำสิ่งใดก่อน

ร้อยละ 49.68 ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง
ร้อยละ 38.02 เลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศไทย
ร้อยละ 6.07 ทำควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
ร้อยละ 6.23 ไม่แน่ใจ

 

 

 

ที่มา แนวหน้า