Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กรมอนามัยชู“เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ”แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น

PDF Print
Monday, 26 May 2014 09:13

กรมอนามัยชู“เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ”แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคว่าปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นไทย กำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรซึ่งพบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้น ม. 2,5 และปวช.ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นและมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ซึ่งผลจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนี่เองได้นำมาสู่การตั้งท้องไม่ พร้อม จากข้อมูลปี 2555 พบว่ามีหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 240 ราย เป็นวันละ 365 ราย และเป็นหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 15 ปีเพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 4 รายเป็นวันละ 10 ราย โดยพบว่าปี 2555 หญิงอายุ 15-19 ปีมีการคลอดเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จาก 50.1 เป็น 53.8 ในอัตราส่วนต่อหญิงกลุ่มวัยเดียวกันพันคน

ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมและลดอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นั้น กรมอนามัยได้จัดทำโครงการเครือข่ายวัยรุ่นอาสาวางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยมีความรู้ เกิดความตระหนักและใช้บริการวิธีคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นให้สามารถให้การปรึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษา ได้ โครงการนี้เป็น1 ใน 8 โครงการหลักที่กรมอนามัยจะมุ่งเน้นในปี2557 ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ” โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ยุทธศาสตร์ที่2.คือการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์โดยจะสร้างระบบ บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น  สำหรับยุทธศาสตร์ที่3.คือ ระบบการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น เป็นบริการให้คำปรึกษาแบบมีทางเลือก ทั้งเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ ปลอดภัย

“นอกจากการดำเนินงานของกรมอนามัยดังที่กล่าวมา การมีครอบครัวที่อบอุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรม ทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัว จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของวัยรุ่นไปด้วยดี”

ที่มา : แนวหน้า