Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สจล.จับมือ วช.กระตุ้นแนวคิดด้านเท็คโนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา

PDF Print
Monday, 26 May 2014 09:25

สจล.จับมือ วช.กระตุ้นแนวคิดด้านเท็คโนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยถึงแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสถาบัน อุดมศึกษาของไทย ว่า  สจล. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 ระดับอุดมศึกษา ขึ้น  3 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์พลังงานทางเลือก, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมุ่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาและความก้าวหน้า ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ  ทั้งนี้ได้เตรียมเชิญอาจารย์และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม สัมมนาองค์ความรู้ในเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมสัมมนาก่อนการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จะมีขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-21 กย. 2557 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยการจัดอบรม  กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 พ.ค. 2557 ณ ห้อง Slope1, 2 และ 3 ตึก12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า   โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาและ มหาวิทยาลัยของไทย ได้มีเวทีเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ  วัตถุประสงค์ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014(ระดับอุดมศึกษา) เพื่อ 1.จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมือทางการแพทย์2.เพื่อจัดประกวดผลงานประดิษฐ์ คิดค้นด้านพลังงานทางเลือก เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือทางการแพทย์ 3.เสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของ นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 

ที่มา : แนวหน้า