Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ประกาศรายชื่อครูเอกชนดีเด่น 10 ประเภทยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู

PDF Print
Wednesday, 28 May 2014 12:45

ประกาศรายชื่อครูเอกชนดีเด่น 10 ประเภทยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า จากการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของคุรุสภา ผลปรากฏว่า มีครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 23 คน จาก 10 ประเภท แบ่งเป็น ครูปฐมวัยดีเด่น 2 คน ได้แก่ 1. นางสุดารัตน์ ธานัตถ์โชติภณ โรงเรียนลาซาล และ 2 . นางญาดา จันทร์ศุกระ โรงเรียนลาซาล ,ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น 1 คน ได้แก่ นางอวยพร แสงหิรัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  , ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวมนตรี ไชยพล โรงเรียนพระแม่มารี 2. นางสิรินทิพย์ อยู่รักษา โรงเรียนลาซาล และ 3. นางอุบลศรี อ่อนพลี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,  ครูสังคม ศาสนา วัฒนธรรมดีเด่น 1 คน ได้แก่ นายกิตติ เหลาคำ โรงเรียนลาซาล  , ครูสุขศึกษา พลศึกษาดีเด่น 1 คน ได้แก่ นายบริพัตร อินทรบุญ โรงเรียนลาซาล ,ครูศิลปะดีเด่น 4 คน ได้แก่ 1. นายโยธิน วงษ์สะอาด โรงเรียนลาซาล 2. นางศิริพร สังข์นิ่ม โรงเรียนพระแม่มารี 3. นางอรพรรณ จันทร์เปรม โรงเรียนพระแม่มารี และ 4. ว่าที่ ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวศรทิพย์ บุญคง โรงเรียนลาซาล 2. นางรัดณา แสนรัมย์ โรงเรียนพระแม่มารี 3. นางสาว ชาริณี ล้อมงคล โรงเรียนพระแม่มารี 4.นางสาวปัทมา ฤกษ์โสภา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ 5. นางสาวเมธาวี โคตวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค , ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น 1 คน ได้แก่ นางสาวสมใจ พรมสารี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  , ครูภาษาไทยดีเด่น 2 คน ได้แก่ 1. นางอัจฉรา ชุมพันธ์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา และ 2. นางมยุรี มีล้อม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ ครูกิจกรรมดีเด่น 3 คน ได้แก่ 1. นางศุภิสรา แจ่มจิตร โรงเรียนลาซาล 2. นางจารุณี โพธิ์น้อย โรงเรียนลาซาล และ 3. นางสาวศยามล พูลศิริ โรงเรียนลาซาล

​    เลขาธิการ กช. กล่าวย้ำว่า  การคัดเลือกดังกล่าว เป็นการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอย่าง ที่ดี ทำให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ต่อไป

 

ที่มา :  แนวหน้า