Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รายงานพิเศษ : ‘จีน’ชูหัวข้อ‘Buddhism and Public-Benefit Charity’ เป็นเจ้าภาคประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27

PDF Print
Wednesday, 28 May 2014 12:48

รายงานพิเศษ : ‘จีน’ชูหัวข้อ‘Buddhism and Public-Benefit Charity’ เป็นเจ้าภาคประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริหารขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) มอบหมายให้ พุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ นครเบาจี้ (Baoji) มณฑลชานสี (Shannxi) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Buddhism and Public-Benefit Charity”

นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวว่า องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาครบ 65 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมู่พุทธศาสนิกชน เผยแพร่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการ ดำเนินงานเพื่อสันติภาพและความผาสุกของมวลมนุษย์

สำหรับความเป็นมาของการจัดการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง โลก ถือกำเนิดจากความเห็นพ้องต้องกันของพุทธศาสนิกชน ผู้มีศรัทธาในพระพุทธ ศาสนา จำนวน 129 คน จากทุกนิกาย จาก 26 ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ร่วมประชุมปรึกษากัน ณ ประเทศศรีลังกา มีมติจัดตั้งองค์การนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

ต่อมา ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ใน พ.ศ. 2512 ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ปัจจุบันมีนายแผน วรรณเมธี เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ปัจจุบันองค์การฯ มีศูนย์ภาคี อยู่ 181 ศูนย์ ใน 40 ประเทศ
ในทุกทวีปของโลก

ทั้งนี้ ตามธรรมนูญขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ ทุก 2 ปีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และพิจารณาออกมติต่างๆ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยวิธีนี้ องค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าจะเป็นการเสริมสร้าง ความเป็นปึกแผ่น และสามัคคีธรรมในหมู่ชาวพุทธทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดไป

พุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และชาวจีน ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งองค์การ พ.ส.ล. ตั้งแต่เริ่มแรก ได้มีความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์การอย่างยิ่ง และร่วมมือกับองค์กรชาวพุทธ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอย่างสำคัญยิ่ง ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในระดับโลก พุทธศาสนิกชนที่จะไปร่วมในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ รวมถึง  ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จะได้ตระหนักถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้ง จะได้เห็นถึงการเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากชมพูทวีปไปสู่ประเทศจีน และจากประเทศจีน ไปยัง เกาหลี และ ญี่ปุ่นอันเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาในฝ่ายมหายานอย่าง ยิ่ง

MR. Most Venerable Xu Cheng รองประธานฝ่ายบริหารของพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และเจ้าอาวาสวัดฝาเหมิน แห่งมณฑลชานสี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ฐานะเจ้าภาพที่เป็นทางการในการจัดประชุม ครั้งที่ 27 กล่าวว่า มีความยินดีที่องค์การ พ.ส.ล. ได้พิจารณาให้ประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินการในการจัดประชุมและให้ตระหนักถึงความ สำคัญขององค์การ พ.ส.ล. ตลอดจนกิจกรรมที่ได้ทำงานในอดีตอย่างมากมายรวมทั้งมีความมุ่งหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าจะได้มีความร่วมมือกันในองค์การเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคมของมวลมนุษยชาติท่านได้ย้ำถึงความร่วมมือทางด้ายเผยแผ่ หลักธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และการศึกษาทางพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีหัวข้อเรื่องของการประชุม ว่า “Buddhism and Public-Benefit Charity”

ด้าน Mr. Zhang Jingyuan รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นครเบาจี้ มณฑลชานสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า นอกจากมณฑลชานสี จะเป็นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน มณฑลชานสี มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นณ มณฑลชานสี มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีประวัติในการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนามา ยาวนานและเป็นเส้นทางของการเผยแผ่ทางด้านศาสนาดั้งเดิมอีกด้วย

 

ที่มา :  แนวหน้า