Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

WTOคลอดคู่มือข้อตกลงการค้า สกัดชาติสมาชิกซิกแซกวางมาตรการไม่เป็นธรรม

PDF Print
Thursday, 29 May 2014 08:54

WTOคลอดคู่มือข้อตกลงการค้า สกัดชาติสมาชิกซิกแซกวางมาตรการไม่เป็นธรรม

นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตีพิมพ์หนังสือคู่มือ “WTO’s Technical Barriers to Trade” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดความตกลงขององค์การการค้าโลกเพื่อให้ประเทศสมาชิก เข้าใจความตกลงต่างๆ ภายใต้กรอบ WTO มากขึ้น โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade Agreement: TBT Agreement) เน้นความสำคัญของบทบาทหรือภารกิจภายใต้ความตกลง และกระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการ TBT ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานที่ออกมาจะไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อการค้าสินค้า

การตีพิมพ์คู่มือดังกล่าว นับว่ามีประโยชน์มาก เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศได้นำกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานต่างๆ มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจใช้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนหรือเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศ ด้วยการกำหนดกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการนำเข้าสินค้า ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้มักจะส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดประเด็นคำถามถึงการแยกแยะเหตุผลในการนำมาตรการทางเทคนิคมาใช้ ระหว่างการคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของคนในประเทศของตนเป็นหลัก ว่า เป็นจุดประสงค์อันชอบธรรมหรือเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ปกป้องผู้ผลิตภายใน ประเทศของตน ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเหล่านี้ เหตุผลที่หลายประเทศนำมาใช้อ้างมักมีความคลุมเครือ เช่นเดียวกับการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้น และยากต่อการคำนวณภาษีศุลกากร

ทั้งนี้ ในภาพรวมของหนังสือคู่มือ จะประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และของเขตของความตกลง TBT ซึ่งอธิบายประเภทของมาตรการทางเทคนิคต่างๆ อย่างครอบคลุม ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน กฎระเบียบที่สำคัญ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการ TBT นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อกฎหมายภายใต้ความตกลง TBT โดยรวบรวมคำตัดสินและข้อแนะนำของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538        (ปีก่อตั้ง WTO) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้และการตีความความตกลง TBT จากคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.wto.org

 

ที่มา : แนวหน้า