Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รายงานพิเศษ : จัดงานประกวดงานประติมากรรม ศิลปะเพื่อในหลวง ‘Art for the KING ปีที่ 2’

PDF Print
Thursday, 29 May 2014 09:01

รายงานพิเศษ : จัดงานประกวดงานประติมากรรม ศิลปะเพื่อในหลวง ‘Art for the KING ปีที่ 2’

“สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ Art for the KING ปีที่ 1 และมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางธนาคารไทยพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้สานต่อโครงการอีกครั้งในปีนี้  โดยโครงการ Art for the King เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เริ่มค้นคว้าและศึกษาเรื่องของ พระองค์ ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร เพราะพระองค์เป็นเสมือนต้นแบบในการดำรงชีวิตทุกด้าน “นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย กล่าว

นางวิไลวรรณ  กล่าวต่อว่า การที่มีกิจกรรมเหล่านี้เปรียบเสมือนการปลูกฝังให้เยาวชนได้เดินตามคำสอนของ พระองค์ท่าน และตีโจทย์ออกมาเป็นงานประติมากรรม  นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นน้องหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่าน งานศิลปะประติมากรรมอีกด้วยโดยผลงานประกวดงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ที่ทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ ขนาด 1.5x1.5 เมตร ภายใต้หัวข้อ“ด้วยเกล้า”ผลงานที่สร้างสรรค์นั้น จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลมาจากพระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ หรือ พระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกลั่นกรองแนวความคิดผ่านรูปแบบของการสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรม

โดยปีนี้มีเยาวชนส่งแบบร่างและแนวคิดเข้ามากว่า 50 ชิ้น และผ่านเกณฑ์การเข้าประกวด 35 ผลงาน จาก 20 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แต่ละทีมมีระยะเวลา 2 เดือน ในการผลิตชิ้นงาน โดย 9 ผลงานที่โดดเด่นได้ถูกคัดเลือกให้แสดงนิทรรศการ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ จนถึงวันที่ 30 พ.ค. นี้

 

ที่มา : แนวหน้า