Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กทม.ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ฟรี

PDF Print
Friday, 30 May 2014 14:40

กทม.ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ฟรี

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 2557 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เป็นสายพันธุ์ เดิมแต่จะรุนแรงขึ้น รายงานจากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (1 มกราคม – 16 พฤษภาคม 2557) ทั้งประเทศ มีผู้ป่วยสะสม 34,697 ราย  อัตราป่วยสะสม 54.62 รายต่อประชากรแสนคน  ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 58 ราย​ ในจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด (A H1N1) 2009  จำนวน  53  ราย  ขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสะสม  9,854 ราย อัตราป่วยสะสม 173.68 ต่อประชากรแสนคน​  ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด (A H1N1 2009) จำนวน  690  ราย จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาอย่างต่อ เนื่อง โดยแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนที่สงสัยหรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ใหญ่ (Influenza-like illness : ILI) หากพบมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ แนะนำให้เด็กกลับไปพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหาย หรือนำไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา  และหากพบนักเรียนป่วยเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุม การระบาดทันที

ทุกโรงเรียนจะต้องจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อมและสอนวิธีการล้างมือที่ถูก ต้อง จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลอย่างเพียงพอ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีไข้ ไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น เพราะการไอ 1 ครั้งจะมีเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้มากถึง 3,000 ละออง และการจาม 1 ครั้งจะมีมากกว่า 10 เท่า  พร้อมกันนี้ได้แจ้งสถานการณ์และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ไปยัง สถานพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค ให้คำแนะนำแก่ประชาชน

รวมทั้งจัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อสอบสวนโรคอย่างทันท่วงทีกรณีที่พบการระบาด พร้อมทั้งจัดเตรียมยาต้านไวรัส Oseltamivir  สำรองไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีนี้กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 248,274 โด๊ส ในจำนวนนี้แบ่งให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ของสำนักอนามัย จำนวน 60,000 โด๊ส ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ 1.บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก 2.บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป ถึง 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน 4.หญิงมีครรภ์ อายุ 4 เดือนขึ้นไป 5.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7.ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ8.บุคคลโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ผู้มีความเสี่ยงข้างต้นสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปแนะป้องกันตัวเองด้วยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารที่สะอาดปลอดภัย ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

ที่มา : แนวหน้า