Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สธ.เดินหน้าโครงการพัฒนา สาธารณสุขระยะเร่งด่วน4เรื่อง

PDF Print
Thursday, 05 June 2014 09:25

สธ.เดินหน้าโครงการพัฒนา สาธารณสุขระยะเร่งด่วน4เรื่อง

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ชี้แจงแก่ผู้บริหารให้ดำเนินการแปลงนโยบายที่หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เห็นชอบแล้ว เพื่อลงสู่การปฏิบัติซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวม 11 แผนงาน/โครงการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานให้ชัดเจน จะเริ่มดำเนินการแผนงาน/โครงการในมาตรการเร่งด่วนภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้

มาตรการระยะเร่งด่วนมี 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ มอบให้กรมสุขภาพจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง12 เขตบริการสุขภาพ และกทม. 2.พัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มจุดบริการ และเพิ่มเวลาบริการ  ลดเวลารอคอย ลดการปฏิเสธการส่งต่อ การแพทย์ฉุกเฉินคุณภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับยามาตรฐานเดียวกัน มอบให้นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ โดยในเรื่องการพัฒนาระบบยา ได้มอบให้นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงดูแล ซึ่งวันนี้ได้ปรึกษากับสถาบันรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลด้วยว่า จะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้หรือไม่ รวมทั้งเรื่องจริยธรรมด้วย   3.การสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ มอบให้นายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ และ4.สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล มีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง กำกับดูแล

นอกจากนี้ ได้ให้กรมและกองทุน สรุปแผนงบประมาณ ปี 2557 และ ปี 2558 ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 2557 ซึ่งงบประมาณในปี 2557 ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 ที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะงบดำเนินการ ได้มอบให้ไปสรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาค เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ และเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา   ส่วนแผนงบประมาณในปี 2558 จะพิจารณาว่าสอดคล้องกับทิศทางที่หัวหน้าฝ่ายฯมอบนโยบายไว้  และแผนงบประมาณที่ คสช. จะหารือกับสำนักงบประมาณภายในวันที่ 12 มิ.ย. 2557

 

ที่มา : แนวหน้า