Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

แถลงหนี้สินครัวเรือน

PDF Print
Thursday, 05 June 2014 13:59

 

แถลงหนี้สินครัวเรือน

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร พบว่าการปลดล๊อกเงินจำนำข้าวของคสช.ช่วยลดภาระหนี้สินของเกษตรกรทั้งระบบได้ กว่า 6,500 ล้านบาท
นาย กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้เร่งการเบิกจ่ายหนี้โครงการรับจำนำข้าว 92,000 ล้านบาท จะสามารถช่วยลดหนี้สินภาคการเกษตรได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,150 บาทขณะเดียวกันจากการคาดการณ์ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ที่จะอยู่ที่ 1.5-2.5% จะมีผลในการลดหนี้สินภาคเกษตรลงได้อีก 2885 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือช่วยลดภาระหนี้ทั้งระบบของภาคการเกษตรไประมาณ 16,446 ล้านบาท  ซึ่งจะทำให้ในภาพรวม ภาระหนี้หนี้ในภาคการเกษตรทั้งระบบจะสามารถลดลงได้ประมาณ 6,570 ล้านบาท ในปีนี้
ส่วนผลสำรวจสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนเกษตรในปัจจุบัน จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 โดยพบว่าครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จาก 204.1 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาทในปี 2555 ปี หรือช่วยลดภาระหนี้สินภาคการเกษตรทั้งระบบ 16,446 ล้านบาท

ที่มาของข่าว   :  ททบ