Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กช.เห็นชอบตั้งกรรมการ 'คุ้มครองสิทธิ' บุคลากรการศึกษาเอกชน

PDF Print
Friday, 06 June 2014 12:44

กช.เห็นชอบตั้งกรรมการ 'คุ้มครองสิทธิ' บุคลากรการศึกษาเอกชน

บอร์ด กช.เห็นชอบร่างส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุ้มครองประโยชน์บุคลากรการศึกษา ด้วยการตั้งคณะทำงาน หวังเป็นหลักเกณฑ์ร้องขอความเป็นธรรม...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการร้องขอความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองการทำงานและสิทธิ ประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำ งาน พ.ศ. 2551 โดยปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดความคล่องตัวในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประเด็นวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.บัณฑิต กล่าวอีกว่า ระเบียบดังกล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์ในการร้องของความเป็นธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวน การคุ้มครองการทำงานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกชน โดยมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การแก้ไขปรับปรุงจะทำให้เกิดการคัดเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานที่เป็น ไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการคุ้มครองการทำงานและสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาเอกชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงด้วย.

ที่มา : ไทยรัฐ