Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สธ.พบป่วยอุจจาระร่วงจากน้ำปีละกว่า1ล้านรายเพิ่มการตรวจสอบ

PDF Print
Monday, 09 June 2014 11:24

สธ.พบป่วยอุจจาระร่วงจากน้ำปีละกว่า1ล้านรายเพิ่มการตรวจสอบ

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  การเจ็บป่วยที่เป็นผลกระทบที่เห็นได้ง่ายและเร็วที่สุด จากปัญหาน้ำและอาหารไม่สะอาด คือ โรคอุจจาจาระร่วง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานตลอดในปี 2556  ทั่วประเทศป่วยจำนวน 1,130,763 ราย  เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งกลุ่มที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ ส่วนปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 2 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 490,769 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดเช่นเดิม จะเห็นได้ว่าอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อน มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  เช่น เทกองกลางแจ้ง  ซึ่งหากมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จะยากต่อการควบคุม และสถานที่ที่มีการกำจัดขยะยังใช้วิธีเผาในที่โล่งมากถึงร้อยละ 81 ส่วนตามบ้านเรือนยังไม่มีระบบการแยกขยะมีพิษออกจากขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ หรือทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้สิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคจากขยะเหล่านั้นแพร่กระจายไปยังพื้นที่ ต่างๆ เช่น แม่น้ำ ผิวดิน อากาศ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบต่อ ประชาชน

ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจปี 2556  ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศมีขยะมูลฝอยมากเกือบ 27 ล้านตัน ขยะเหล่านี้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 7.2 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 กำจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ 7.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28 อัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นจากคนละ 1.03 กิโลกรัม ในปี 2546 เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และยังพบการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าจากชุมชน โดยเป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 65  อีกร้อยละ 35 เป็นประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี  ระบบการจัดการที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทิ้งปนกับขยะทั่วไป  ได้มอบหมายให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เร่งดำเนินการสร้างความปลอดภัยในเรื่องนี้

อย่างไรก็ดี การจัดการขยะทีดีที่สุด ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะแต่ละประเภททิ้ง ให้ถูกวิธี  โดยเฉพาะขยะพิษ ก่อนนำไปทิ้งต้องเขียนหน้าถุงว่าขยะอันตราย เพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้อีก

ที่มา : แนวหน้า