Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รายงานพิเศษ : กรมประมงหนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาประมงสีเขียว

PDF Print
Wednesday, 11 June 2014 08:53

รายงานพิเศษ : กรมประมงหนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาประมงสีเขียว

นิวัติ สุธีมีชัยกุล

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความ สำคัญ ทุกภาคส่วนล้วนตื่นตัวหันกลับมาใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่ภาคการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูก การทำปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำประมง ซึ่งสร้างผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเสื่อมโทรมลง โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าว ถึงเรื่องนี้ว่า กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแวด ล้อม จึงได้จัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Research For Green Fisheries” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอานนท์ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมอาคารสุรัสวดี (SEAFDEC)  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่างๆ ให้มีการนำแนวคิดการทำประมงอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ เข้าร่วมประชุม อันจะนำไปสู่แนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตโดยภายในงาน มีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสังคม - เศรษฐกิจ การประมงทะเล  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  การวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ  การวิจัยด้านโรคสัตว์น้ำ  การวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ  และการวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาประมง ตามแนวทางการเติบโตสีเขียว”การอภิปรายพิเศษ  ในหัวข้อ การวิจัยที่สนับสนุนประมงสีเขียว” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 53 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 33 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 20 เรื่อง โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การผลิตแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย  การพัฒนาถังลำเลียงปลาผิวน้ำ การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวที่ผลิตจากพ่อพันธุ์จีโนจี นีติกนีโอเมลรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร และระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีของปลาการ์ตูนแก้ม หนาม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการการประชุมดังกล่าว จะช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นฐานความมั่น คงทางอาหารให้แก่ประเทศ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อ การดำรงชีพและเกษตรกรกลุ่มก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้งเพื่อให้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาทาง ด้านการประมง รวมทั้งเป็นการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม  หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการและประสานวิชาการ กรมประมง โทรศัพท์

ที่มา : แนวหน้า