Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กรมประมงรุก'AEC'จัดมาตรฐานกลางผลิตสัตว์น้ำ ร่วมกลุ่มสมาชิกอาเซียน

PDF Print
Wednesday, 11 June 2014 08:55

กรมประมงรุก'AEC'จัดมาตรฐานกลางผลิตสัตว์น้ำ ร่วมกลุ่มสมาชิกอาเซียน

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา กรมประมงได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานกลาง ในการผลิตสัตว์น้ำร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน "The ASEAN GAqP Consultative Meeting"  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ลแอนด์สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมด้วย ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย และยังมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลีย ระยะที่ 2 (AADCP II) ผู้แทนจากบริษัทGlobal F.S. Pty จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ผู้แทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC) ร่วมการประชุมด้วย
โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาติสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐาน ASEAN GAqP สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ รวมถึงพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน GAqP ระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ 1. มิติด้านความปลอดภัยอาหาร  2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม  3. มิติด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์  และ 4 มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งมิติทั้ง 4 ด้านจะนำมาประกอบเป็นแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ASEAN GAqP ของกลุ่มประเทศในอาเซียนต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้หลังจากที่จัดทำมาตรฐาน GAqP เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำมาตรฐานและแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเข้าเสนอในการประชุมคณะทำงานประมงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries : ASWGFi) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อพิจารณาเป็นมาตรฐานกลางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับอาเซียนต่อไป
ที่มา : แนวหน้า