Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เตรียมเปิด“สปก.จังหวัด”สาขานำร่อง7แห่งลดภาระค่าใช้จ่ายเกษตรกร

PDF Print
Thursday, 12 June 2014 09:28

เตรียมเปิด“สปก.จังหวัด”สาขานำร่อง7แห่งลดภาระค่าใช้จ่ายเกษตรกร

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้ว ส.ป.ก.ก็ยังทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนบริการต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งตามภารกิจหลักและภาระหน้าที่ที่อำนาจของกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การโอนและการตกทอดทางมรดก  หรือกรณีเกิดพิพาททางคดี  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่  สนับสนุนระบบการตลาดนำการผลิต และการจำหน่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดรับซื้อผลผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่เนื่องจากระยะทางระหว่างเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกรกับสำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัด ในบางพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล ทำให้เกิดภาระให้แก่เกษตรกรทั้งในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  กอปรกับเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัดมีอยู่จำกัด  ส่งผลให้การบริการล่าช้าและปัญหางานตกค้างมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร ส.ป.ก. จึงได้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสาขาในจังหวัดที่มีพื้นที่ ปฏิรูปที่ดินจำนวนมาก โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัดซึ่งมีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ 1,000,000 ไร่ขึ้นไป คือ นครสวรรค์  กำแพงเพชร  สุราษฎร์ธานี  สระแก้ว  อุบลราชธานี  อุดรธานี  และนครราชสีมา ขณะที่ในอนาคตจะขยายไปดำเนินการในจังหวัดที่มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเกิน 500,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้มี 31 จังหวัด คือ บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  สุรินทร์  ชัยภูมิ  ศรีสะเกษ  เลย  สกลนคร  กาญจนบุรี บึงกาฬ  หนองบัวลำภู  สุโขทัย  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  อุทัยธานี  ฉะเชิงเทรา  เชียงราย  กระบี่ กาฬสินธุ์  นครศรีธรรมราช  น่าน  ชลบุรี  ลพบุรี ชุมพร  ลำปาง  พิษณุโลก  ตราด  หนองคาย  ตรัง  ยโสธร  เชียงใหม่  และมุกดาหาร โดยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสาขา จะมีขอบเขตเหมือนกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกประการ ยกเว้นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและ การบริหารทรัพยากรบุคคล

ดร.วีระชัย กล่าวอีกว่า  เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้ง  สำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัดสาขา  ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแล้ว  ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเกษตรกร ส.ป.ก. มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดี และ ส.ป.ก. สามารถทำงานได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ของเกษตรกร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหารของประชากรในประเทศต่อไป

ที่มา  : แนวหน้า