Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เสวนาโครงการ 3.5 แสนล้านบาท

PDF Print
Thursday, 12 June 2014 11:07

 

เสวนาโครงการ 3.5 แสนล้านบาท

เสวนาโครงการ 3.5 แสนล้านบาท
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เสนอ คสช. พิจารณายกเลิก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พร้อมล้มเลิกแผนงาน10 โมดูล ก่อนจัดระบบ – ทบทวนใหม่
นายบัญชา ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ  วสท. กล่าวภายในงานเสวนา “จาก  3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย" ว่า วสท. ได้ทำหนังสือเสนอให้ คสช. หรือรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา ยกเลิก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ หรือ กบอ. และคณะทำงานชุดเดิมทันที เนื่องจากที่ผ่านมา กบอ. มุ่งที่จะลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมา ไม่รับฟังข้อเสนอแนะของนักวิชาการ รวมทั้ง ไม่รับฟังประชาชนและข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชน แม้จะมีคำสั่งจากศาลปกครองให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีความพยายามบิดเบือนกระบวน การรับฟังความเห็นของประชาชน จนทำให้เกิดความขัดแย้งและถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้คณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำฯ ได้ขอให้ คสช. พิจารณาข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศหลักๆ ดังนี้  ยุบหน่วยงาน สบอช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ พร้อมล้มเลิกแผนงานทั้ง 10 โมดูล, จัดระบบ-ทบทวนใหม่ โดยให้มีการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยไม่ให้มีการแทรกแทรงจากฝ่ายการเมืองเก่าและข้าราชการที่ได้รับประโยชน์ จากการจัดการภัยพิบัติทางน้ำ,ทบทวนตรวจสอบผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า หน้าที่และข้าราชการที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ผ่านมา

ที่มาของข่าว   :  ททบ