Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอล

PDF Print
Friday, 13 June 2014 09:01

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอล

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12  มิถุนายน  - 13  กรกฎาคม  2557  ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยฯ เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็น 18 สิงหาคม 2557  ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จะมีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรที่เรียนภาคฤดูร้อน ตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ให้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล  และให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษา นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยรณรงค์ผ่านทาง สื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย  รวมถึงมทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล  ซึ่งจะได้หาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนป้องกันและแก้ ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น หากผู้ปกครองหรือประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแส   ที่จะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขอให้แจ้งไปที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3672   หรือ www.sd.rmutt.ac.th

ที่มา : แนวหน้า