Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ผลประกอบการภาคเอกชนแย่จ่ายภาษีน้อย รายได้รัฐวืดเป้า9.32หมื่นล.

PDF Print
Tuesday, 17 June 2014 09:53

ผลประกอบการภาคเอกชนแย่จ่ายภาษีน้อย รายได้รัฐวืดเป้า9.32หมื่นล.

คลังแจงรายได้รัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกงบประมาณปี57 ทำได้แค่ 1.36 ล้านล้านบาท วืดเป้ากว่า 9.32 หมื่นล้านบาทหรือหายไป  6.4%ปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจมีปัญหา ธุรกิจเอกชนรายได้ลด ประชาชนไม่จับจ่าย ส่งผลให้สรรพากร สรรพสามิต ศุลกากรรีดภาษีวืดเป้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย ว่าเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 282,602 ล้านบาทต่ำกว่าประมาณการ 63,023 ล้านบาท หรือ 18.2 %(ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 14.2%) โดย 3กรมจัดเก็บภาษีสังกัดกระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 61,694 ล้านบาท หรือ17.5 %

ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 25,185 ล้านบาท หรือ 20.2 %เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยาย ตัวทำให้การยื่นชำระภาษีจากกำไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบัญชี 2556 (ภ.ง.ด. 50) ต่ำกว่าเป้า

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 17,332 ล้านบาท หรือ 21.2 %เนื่องจากกำหนดวันสุดท้ายของการชำระภาษีเป็นวันหยุดราชการ ทำให้มีภาษีส่วนหนึ่งเหลื่อมไปในเดือนถัดไป นอกจากนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 8,800 4,689 และ 2,454 ล้านบาท หรือ 13.0% 40.6% และ 32.3% ตามลำดับ ตามมูลค่าการนำเข้าที่หดตัวและอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 2,224 ล้านบาท หรือ 17.1%

ช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557)รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,360,034 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 93,286 ล้านบาท หรือ6.4 %(ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว5.3%)  การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บภาษีสังกัดกระทรวงการคลังต่ำกว่าประมาณการ 142,666 ล้านบาท หรือ 9.2% อย่างไรก็ดี การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่า ประมาณการ 25,821 และ 13,705 ล้านบาท หรือ28.9% และ 17.1% ตามลำดับ

ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ ดังนี้  กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,069,955 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 87,202 ล้านบาท หรือ 7.5% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.9%) ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่า เป้าหมาย 31,406 ล้านบาท หรือ6.2 %(แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1.1%)    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 31,348 ล้านบาท หรือ 10.0% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.1%) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยาย ตัวเท่าที่ประมาณการไว้ทำให้การยื่นชำระภาษีจากกำไรสุทธิของผลประกอบการรอบ ปีบัญชี 2556 (ภ.ง.ด.50) ต่ำกว่าประมาณการ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 17,837 ล้านบาท หรือ 18.9% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 26.8%)   ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 2,635 ล้านบาท หรือ8.2%(สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.8%) เป็นผลจากธุรกรรมภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวดี

กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 268,570 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 39,452 ล้านบาท หรือ 12.8% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว11.2%) ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 23,107 ล้านบาท หรือ25.4% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว39.0%) สาเหตุมาจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่หดตัวมากกว่าที่คาดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ ตัว

ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 19,799 ล้านบาท หรือ32.2 %(ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว2.1%) เป็นผลจากการขยายเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของ ประชาชน และการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำและก๊าซ NGV ซึ่งไม่เสียภาษี ทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ ภาษียาสูบจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 5,655 ล้านบาท หรือ 12.1 %(ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 6.3%) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณบุหรี่ที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี ภาษีเบียร์และภาษีสุราจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 6,555 และ 4,240 ล้านบาท หรือ 13.2% และ 10.2 %ตามลำดับ (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 12.0% และ 25.4 %ตามลำดับ)เป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสุราเมื่อเดือนกันยายน 2556

กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 70,888 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 16,012 ล้านบาท หรือ 18.4 %(ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว7.0%) สาเหตุสำคัญมาจากอากรขาเข้าที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 15,903 ล้านบาท หรือ 18.6 %ตามมูลค่าการนำเข้าที่หดตัว

รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 115,294 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 25,821 ล้านบาท หรือ 28.9% (สูงกว่าปีก่อน 38.6%) หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 94,038 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13,705 ล้านบาท หรือ 17.1% (ต่ำกว่าปีก่อน21.6%)

นายสมชัยฯกล่าวว่า “แม้ว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่คาดว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศกลับมาขยายตัวได้ นอกจากนี้ กรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรมได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในช่วง ที่เหลือของปีงบประมาณนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ”

 

ที่มา : แนวหน้า