Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สมศ.ประเมิน รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. ชู 7ด้านเป้าหมายคุณภาพลูกศิษย์ต้องดีขึ้น

PDF Print
Thursday, 19 June 2014 09:50

สมศ.ประเมิน รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. ชู 7ด้านเป้าหมายคุณภาพลูกศิษย์ต้องดีขึ้น

ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. เปิดเผยถึงแนวทางของการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่สี่  เมื่อวันที่ 17 มิย.ที่ผ่านมา ว่า สมศ. ได้จัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่  มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2556 มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต้นสังกัด กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรมเป็นต้น พร้อมกับได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ทั้งพื้นที่ในกรุงเทพ และภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม  2557และประเมินนำร่องในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนนำมาให้สถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอกและผู้เกี่ยวข้องจากทุกระดับการศึกษา เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ

ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวด้วยว่า  สมศ. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่าน มา เพื่อหาค่าอำนาจจำแนกของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยยึดแนวทางการประเมิน 7  ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพศิษย์ (2) ด้านคุณภาพ   ครู/อาจารย์ (3) ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (4) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม (5) ด้านการทำนุบำรุงศิสปะและวัฒนธรรม (6) ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ (7) ด้านมาตรการส่งเสริม ซึ่งแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ดังกล่าว เชื่อมโยงกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งพัฒนาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีงานทำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอดคล้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้พัฒนาต่อยอดจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยคงตัวบ่งชี้ 3 มิติ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ กล่าวต่อว่า ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของทั้ง 3 ระดับ จะสะท้อนภาพชัดในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา โดยระดับอุดมศึกษา จะสะท้อนถึงเรื่องความเป็นคนดีของนิสิต นักศึกษา และคุณภาพอาจารย์ ส่วนด้านการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นในเรื่องทักษะที่เหมาะสมสำหรับอาชีพและการมีงานทำ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และในภาพรวมของตัวบ่งชี้ทั้ง 20 ตัวก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของ คสช. ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 1 เรื่องการส่งเสริมด้านการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 2 เรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ที่ 4  และตัวบ่งชี้ที่ 6 และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาโดยกำหนดเป็นกิจกรรมในตัวบ่งชี้สนับสนุนให้ นักเรียนร่วมเป็นลูกเสือ เนตรนารี เพื่อบ่มเพาะการทำกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ยังคงเน้นที่ผลลัพธ์ และผลผลิต เป็นสำคัญ

“ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) หลังจากที่ได้มีการยกเลิกการสอบแล้ว คณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาพิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่  (1) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICI หรือเทียบเท่า  (2) มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับนานาชาติ (3) การสำเร็จการศึกษา ของนิสิต นักศึกษาในแต่ละรุ่น  (4) การมีงานทำและ/หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อจากองค์กรทั้งภายใน/ต่างประเทศของ บัณฑิตปริญญาตรี (5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทดแทนการประเมิน โดยใช้ U-NET  ส่วนด้านการอาชีวศึกษา ได้มีการประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI  โดยเชิญมาเข้าร่วมในการประสานการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบัน ซึ่งทางสถาบันให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทดสอบในทุกประเภทวิชา เพื่อให้ได้ผลการประเมินตามประเภทสาขาวิชานั้นๆ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อภัยและสิ่งล่อลวงไม่ดี  ซึ่ง สมศ. กำหนดจะประกาศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้สถานศึกษาใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทราบอย่างเป็นทางการ  และจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 เพื่อ เผยแพร่รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทางเว็บไซต์ สมศ.ต่อไป

ที่มา : แนวหน้า