Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คมนาคมลุยลงทุนระบบขนส่งแม้โครงการ2ล้านล้านสะดุดไม่กระทบพัฒนาโลจิสติกส์

PDF Print
Friday, 20 June 2014 08:59

คมนาคมลุยลงทุนระบบขนส่งแม้โครงการ2ล้านล้านสะดุดไม่กระทบพัฒนาโลจิสติกส์

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวในงานบรรยายพิเศษเรื่อง " ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย”ว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่วางไว้ภายใต้งบประมาณ 2 ล้านล้านบาทนั้น หากไม่มีงบจากโครงการ 2 ล้านล้านบาทมาสนับสนุน คิดว่าไม่กระทบกับโครงการที่วางไว้ เพราะโครงการบางส่วนได้เข้าไปอยู่ในงบประมาณปี 2558 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กำลังพิจารณา และแผนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ที่กำลังจะเสนอ คสช. ต่อไป

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 นั้น กระทรวงฯจะเน้นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้า และการบริการ ตามกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศหรือ  GMS เป็นการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดอาเซีย โดยวัตถุประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสารมารถของระบบโลจิสติกส์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทยในโซ่อุปทานทำให้ธระกิจไทยมีความเติบโตและลด ความเลื่อมล้ำด้านการแข่งขัน ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือทำให้ธุรกิจของไทยเติบโตร่วมกัน ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษณ์พลังงานและการให้ตุณค่า ความเป็นมนุษย์กับคนทุกระดับ

โดยกระทรวงคมนาคมมี 3 ภารกิจที่จะดำเนินการในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยภาระกิจที่ 1 จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการการไทยในการเก็บเกี่ยว มูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน ภาระกิจที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยคงามสะดวกทางการค้า และภาระกิจที่ 3 คือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดกำลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคธุรกิจและแนวโน้วการบรืหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม ผลีกดันให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรในสาขาโลจิ สติกส์

 

ที่มา : แนวหน้า