Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กกพ.ฟุ้งออกใบอนุญาต รง.4ไม่สะดุด-กรอ.เร่งส่งเรื่องให้พิจารณา เทกระจาด500โรงไฟฟ้า

PDF Print
Wednesday, 25 June 2014 09:04

กกพ.ฟุ้งออกใบอนุญาต รง.4ไม่สะดุด-กรอ.เร่งส่งเรื่องให้พิจารณา เทกระจาด500โรงไฟฟ้า

กกพ.ฟุ้งใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าไม่มีสะดุด หลังปรับเกณฑ์การพิจารณา รง.4 ล่าสุดเดือนมิ.ย.ออกไปอีก 23 ราย รวม 757 เมกะวัตต์ รวมที่ทำมาก่อนหน้าประมาณ 500 โรง เผยสามารถอนุมัติได้ตามกรอบ 30 วัน หากเอกสารครบถ้วน ชี้ กรอ.ทำงานเร็ว ส่งเรื่องให้เป็นตั้ง หลังยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ชี้แจงถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาต โรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต

ร.ง.4 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นซึ่งหลังจากได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดดัง กล่าวแล้ว ทำให้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการส่งคำขอผลิตไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานมายัง สำนักงาน กกพ. จำนวน 23 ราย กำลังการผลิตรวม 757.71 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 ราย กำลังผลิต 378.49 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 6 ราย กำลังผลิต 55.04 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่น (ลม ขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ) อีกจำนวน 13 ราย กำลังผลิตรวม 324.18 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.2557) ซึ่ง สำนักงาน กกพ. มั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

“หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงาน บางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขั้นตอนการออกใบอนุญาต ร.ง.4 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น”

นายกวินกล่าวอีกว่าแม้ในช่วงนี้ กรอ. ได้ส่งเรื่องมาให้ กกพ. พิจารณาเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการส่งเรื่องมาให้พิจารณาจำนวนมากในคราวเดียวกัน ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่ กรอ. จะค่อยๆ ทยอยส่งเรื่องมาให้พิจารณาเป็นระยะๆ ก็ตาม แต่ กกพ. ก็มั่นใจว่าเราจะสามารถออกใบอนุญาต ร.ง.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างแน่นอน หากเอกสารมีความครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะสามารถดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องจาก กรอ. ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา กกพ. ใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 จนถึงแจ้งผลการพิจารณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 วัน

ส่วนกรณีที่บางครั้งเอกสารจาก กรอ. ส่งมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ทางเราจะรีบประสานให้ผู้ประกอบการนำมาส่ง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน ยกเว้นกรณีที่ขาดเอกสารหลักจำนวนหลายรายการ หรือมีประเด็นไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ทางสำนักงานจึงจะส่งเรื่องกลับ กรอ. ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตามรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำ เสนอ กกพ. พิจารณาอนุญาต

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 ให้เป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นความรอบคอบ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารด้วย โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 512 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,241.84 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2557)

 

ที่มา : แนวหน้า