Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เกษตรฯเตรียมรองรับปัจจัยการผลิต หลัง'คสช.'ไฟเขียวช่วยเหลือชาวนา

PDF Print
Thursday, 26 June 2014 09:35

เกษตรฯเตรียมรองรับปัจจัยการผลิต หลัง'คสช.'ไฟเขียวช่วยเหลือชาวนา

นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือก และนโยบายการพัฒนาการเกษตรในช่วงการเปลี่ยนถ่าย ภายในงานสัมมนาRoad Map เพื่อการพัฒนาการเกษตร และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย เสนอต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ว่า ตามที่ คสช.เห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนระยะสั้น ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ จากภาครัฐเข้าไปแทรกแซงตลาดอย่างที่ผ่านมาแต่อย่างใด แต่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ลดราคาปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยว ค่าเช่าที่นา รวมค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลงรวม 432 บาทต่อไร่ ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของชาวนาจาก 4,787บาทต่อไร่ ลดเหลือ 4,355 บาทต่อไร่

โดยเมื่อเทียบกับราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์และจะกำกับดูแล ตลาดการค้าข้าวให้เป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งโดยเฉลี่ยก่อนที่จะมีโครงการประกันราคา และจำนำจะอยู่ที่ 8,500 –9,000 บาท /ตัน ก็เชื่อว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่น่าพอใจและสามารถอยู่ได้ และปัจจัยที่สำคัญส่วนหนี่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุน คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซี่งจะเป็นมาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรจำนวน 3.57 ล้านราย โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000  บาท ก็จะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรได้ทางหนึ่ง
สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาว ก็เป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมาวางแผนร่วมกัน ซึ่งจากการประชุมสัมมนาวันนี้ ที่ทางสมาคมพืชสวนจัดขึ้น โดยมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าว ร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องข้าว รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาคการเกษตร ที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการทำโรดแมป ในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เสนอต่อ คสช.ต่อไปอีกทางหนี่งด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในส่วนมาตรการลดต้นทุนการผลิตที่ คสช.ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การดำเนินการในแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทันที โดยมาตรการหนึ่งที่จะเข้ามาสนับสนุน คือ การเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ที่เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตร อำเภอ หรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคมนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตของเกษตรกร หรือรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้ในอนาคตด้วย ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการประชุมเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย
ที่มา : แนวหน้า