Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เก็บมาคิด : เมื่อ 3 ป. สิ้นคุณค่าในจิตวิญญาณของคนไทย

PDF Print
Thursday, 26 June 2014 09:52

เก็บมาคิด : เมื่อ 3 ป. สิ้นคุณค่าในจิตวิญญาณของคนไทย

ดร. วิษณุ  เครืองาม

". ทำอย่างไรประเทศจะเจริญ. คำตอบนี้ต้องใช้หลักเดียวกับที่พระพุทธเจ้าจะทรงใช้เสมอคือต้อง ปฏิบัติ ปริยัติ และ ปฏิเวธ 3 ป. ปฏิบัติ คือการต้องทำอย่าเอาแต่พูดทำให้คนเห็นเป็นตัวอย่าง พ่อต้องทำให้ลูกเห็น ครูต้องทำให้ลูกศิษย์เห็น นักการเมืองต้องทำให้ประชาชนเห็น สื่อมวลชนต้องทำให้ชาวบ้านเห็น ส่วนปริยัติก็คือต้องบอก ต้องสอน ต้องแนะนำ การมีโทรทัศน์ดีๆ สื่อดีๆ การมีประชาสัมพันธ์ดีๆ หนังสือดีๆ มันก็คือส่วนหนึ่งของคำว่าปริยัติหรือการสอน การบอกกล่าว. และปฏิเวธ ก็คือว่า ที่ไหนที่เขาทำแล้วได้ผลดี คือรักษาไว้ทั้งความเจริญทางวัตถุและจิตใจ เอาผลที่เกิดมาแสดงให้คนเห็น มาให้รางวัล มายกย่อง หลักการนี้เป็นหลักพระพุทธเจ้า"

ข้อความทั้งหมดข้างต้นนี้  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม. อดีตรองนายกรัฐมนตรี , ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายจนได้รับสมญา"เนติบริกร" แห่งรัฐสภาไทย และผู้เจนจบในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้ให้ความเห็นเอาไว้

ทุกคนที่ได้อ่าน ผมเชื่อว่า คงยอมรับกับแนวความคิดของท่านวิษณุ และก็คงเชื่อว่า ทั้ง3 ป. อันเป็นหลักในการสอนและการปฏิบัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เวลานี้ และเวลาโน้น คนไทยก็นำมาใช้แล้วทั้งนั้น เพราะหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า แม้คนที่ไม่ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง แต่ทุกคนก็รับรู้ รับทราบและนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตทั้งนั้น เพียงแต่ว่าใครจะนำมาใช้น้อยใช้มากนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนแต่ละคน

สังคมไทยเวลานี้ มีแนวโน้มที่คุณงามความดี และคุณค่าของความสุขกำลังจะเสื่อมลงทุกวัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจาก เรากำลังเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ดังที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงต่อมวลมนุษยชาติที่เต็มไปด้วยกิเลส และตัณหา

วันนี้เราก็ดำเนินชีวิตด้วย 3 ป. ของพระพุทธเจ้า แต่สังคมของเรากำลังขลาดเขลา กำลังเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหา กำลังมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มองว่า ความดีไม่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วผิดกับความชั่วที่ทำให้เกิด ผลได้อย่างรวดเร็ว ค่านิยมของคนในสังคมเลยได้เห็นตัวอย่างที่เป็น ปริยัติคือการสอน ที่ตรงข้ามกันไปหมด ตัวอย่างที่ดีๆ จากพ่อแม่ จากนักการเมืองผู้มีความสำคัญในภาคสังคม รัฐบาลผู้เป็นผู้บริหารและนำทางสังคมประเทศ และสื่อสารมวลชน ล้วนแล้วแต่ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่ิอง ที่ตรงข้ามกับการสิ่งที่ดีงาม จนกลายเป็นค่านิยมที่ ยอมรับกันว่า การโกงไม่เป็นไร  เราได้เห็นยุวสตรีไทยที่เคยอ่อนหวาน ออกมาตบตีกันอย่างไม่หวั่นไหวต่อสายตาใครทั้งสิ้น

ส่วนเรื่องของ ปฏิเวธ ที่ค้นหาคนดีมาให้รางวัลก็กลายเป็นเพียง ละครฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นมาให้คนเห็นตามหน้าที่ คนรับก็ไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ดีมาจากคุณค่าของความดีงามอย่าง แท้จริง แต่ได้มาเพราะเป็นคนของใคร ผู้พบเห็นก็ไม่ปลาบปลื้มกับคนที่ได้รับรางวัลและการยกย่องเพราะรู้ดีว่ามัน เป็นเพียงการแสดงตามหน้าที่และหลักปฏิบัติของสังคมเท่านั้น

เมื่อ 3 ป. ถูกนำมาปฏิบัติในทางตรงกันข้ามทุกอย่าง    เจตนารมณ์ของ 3 ป. ก็หมดสิ้นความขลังลงไป   แล้วอย่างนี้เราจะพบกับคำตอบได้เมื่อไรว่าสังคมไทยจะบรรลุเข้าสู่สังคม คุณธรรมวันไหน

ชนิตร ภู่กาญจน์

 

ที่มา : แนวหน้า