Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คสช.ลงนาม'FATCA'กับสหรัฐฯ ทำบัญชีธุรกรรมสัญชาติมะกัน

PDF Print
Friday, 27 June 2014 19:20

คสช.ลงนาม'FATCA'กับสหรัฐฯ ทำบัญชีธุรกรรมสัญชาติมะกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.45 น.ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงว่า ในการประชุมคสช. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา คสช.รับทราบการเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่าง ประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA )ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการนำชื่อประเทศไทยขึ้นประกาศในเว็บไซต์ ของกระทรวงการคลัง ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่3 ก.ย.56  เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาระหว่างไทยและสหรัฐฯ ซึ่งกฎหมายFATCA จะกำหนดให้สถาบันการเงินในประเทศต่าง ๆ ทำรายงานข้อมูลทางบัญชี ธุรกรรมทางการเงิน และเงินได้ของผู้มีรายได้ซึ่งมีสัญชาติอเมริกันในสถาบันการเงินนั้นๆ ส่งให้สรรพากรของประเทศอเมริกา ซึ่งหากเจ้าบัญชีไม่ให้ความร่วมมือ สถาบันการเงินจะดำเนินการปิดบัญชีหรือหักเงินในบัญชีของลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เงินได้ของสถาบันการเงินนั้นที่อยู่ภายใต้ระบบภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศสหรัฐฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของเงินได้ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามและบันทึกการเจรจาจัดทำร่างความตกลง FATCA กับสหรัฐฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57  โดยได้ปรับร่างความตกลงมาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับข้อกำหนดของกฎหมายของไทย  ทั้งนี้การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกประกาศยกเว้นการเก็บภาษีจากสถาบันการเงินกับประเทศที่ทำความตกลง FATCA กับสหรัฐฯ และมีการเผยแพร่ชื่อประเทศนั้นในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก่อนวันที่ 30 มิ.ย.57
ที่มา : แนวหน้า