Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

'ประยุทธ์'คลอดซูเปอร์บอร์ดรสก. 'บัณฑูร-ประสาร-บรรยง'ร่วมงาน

PDF Print
Friday, 27 June 2014 19:28

'ประยุทธ์'คลอดซูเปอร์บอร์ดรสก. 'บัณฑูร-ประสาร-บรรยง'ร่วมงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และหัวหน้า คสช. ได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ

คำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่า ให้มีคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย หัวหน้า คสช. เป็นประธานกรรมการ , รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. , ปลัดกระทรวงกลาโหม , ปลัดกระทรวงการคลัง , ปลัดกระทรวงคมนาคม , ปลัดกระทรวงพลังงาน , ปลัดกระทรวงมหาดไทย , เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา , เลขาธิการสภาพัฒน์ , นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล , นายบัณฑูร ล่ำซำ , นายบรรยง พงษ์พานิช , นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล , นายรพี สุจริตกุล , นายวิรไท สันติประภพ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

รายงานระบุว่า ให้คณะกรรมการมีอำนาจเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างบมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด , บูรณาการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพ , เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในด้านการบริหาร การดำเนินงาน และด้านการเงินต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ , แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น , เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้ตาม ความจำเป็น

“ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม กรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็น ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบฯรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ”

 

ที่มา : แนวหน้า