Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สอท.ค้านตั้ง“สภา เอสเอ็มอี”อ้างซ้ำซ้อน-ไม่มีประโยชน์

PDF Print
Monday, 30 June 2014 17:50

สอท.ค้านตั้ง“สภา เอสเอ็มอี”อ้างซ้ำซ้อน-ไม่มีประโยชน์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอตั้ง สภา เอสเอ็มอี ของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสา หกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(เอทีเอสเอ็มอี)เพราะมองว่า อาจ ไม่เปนประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากนัก เนื่องจากองค์กรที่มีตัว แทนภาคเอกชน เช่น ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เหมือนเดิม โดยที่ผ่านมาต่างก็มีนโยบาย ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกๆด้านอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ก็เปนสมาชิกขององค์กรนี้อยู่ ซึ่งจะเกิดความซ้ำซ้อนในการ ทำงาน รวมทั้งยังอาจทำให้ขาดความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จากภาคธุรกิจ ขนาดใหญ่

ปจจุบัน ส.อ.ท. ได้เน้นนโยบายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ใช้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ลงไปให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี รวมทั้งยกระดับ ศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ตั้งคณะทำงานคณะที่ปรึกษาพัฒนาเอสเอ็มอี โดยมีนายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ นายทะเบียน ส.อ.ท. เปนประธานในการสรรหาผู้บริหาร บริษัท ที่เกษียณอายุจากบริษัทต่างๆ มาเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจให้ กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เนื่องจากเห็นว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีเงินทุนจำกัดในการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการ ดำเนินธุรกิจ ประกอบกับผู้บริหารที่เกษียณอายุจากบริษัทแล้ว หลายรายก็ยัง มีความสามารถในการทำงานอยู่ ซึ่งจะเปนประโยชน์ทั้ง 2 ฝาย

“ ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานผู้บริหารที่เกษียณแล้ว และเคยอยู่ใน บริษัทใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ แล้วยังมีไฟอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้บริหารบาง รายตอบรับมาบ้างแล้ว เช่น จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  โดยรูปแบบอาจเปนการจ้าง ในลักษณะที่ปรึกษา คิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไปนัก”นาย

 

ที่มา : แนวหน้า