Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

PDF Print
Thursday, 03 July 2014 09:44

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

หลายจังหวัด ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อความสงบสุขของประเทศ
ที่โรงเรียนบ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทรงทรัพย์ พิริยะคุณธร นายอำเภอเมือง นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของราษฎร และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ   โอกาสนี้ได้มอบผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้นำชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้ม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ และราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี และเป็นกำลังสำคัญในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ด้าน นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรี วิษณุ  ไตรภูมิ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายโครงการปรองดองสมานฉันท์   เพื่อการปฏิรูปแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ลดปัญหาความแตกแยกทางความคิดในสังคมทุกชนชั้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการจะนำความสุขคืนให้คนทั้งชาติ ตามนโนบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ขณะที่ นายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พันเอก วิชิต  วันทา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา  เปิดเวที “ เสวนาประชาคม โครงการปรองดองสมานฉันท์ ตามแผนโรดแมป ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ” ให้กับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เข้าใจถึงการเข้ามาทำงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ และคืนความสุขให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มาของข่าว   :  ททบ