Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เริ่ม 450 โรง อนาคตขยายเพิ่มเป็น 7000 แห่ง

PDF Print
Tuesday, 15 July 2014 11:06

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เริ่ม 450 โรง อนาคตขยายเพิ่มเป็น 7000 แห่ง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อนำมาใช้ใน โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนที่มีโอกาสเรียนต่อ น้อยมาก สามารถออกไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จระดับมัธยมต้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สพฐ.จึงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพื่อนำไปสอนในโรงเรียนขยาย โอกาสขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงพอที่จะหางานทำ หรือประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้หลังเรียนจบ ม.3

นายกมล กล่าวต่อว่า หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่ออาชีพนั้น จะเน้นสอนให้เด็กสามารถสนทนาหรือสื่อสารได้ในสถานการณ์พื้นฐานของการประ อาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (English for Hotels ) ภาษาอังกฤษสำหรับช่างก่อสร้าง (English for Construction Workers ) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเก็บเงิน (English for Cashies ) ภาษาอังกฤษสำหรับร้านสะดวก (English for Convenience Stores ) ทั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาปรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเดิม เปิดช่องให้สอนแทรกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และอาจจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมโดยจำเป็นต้องเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาภาษา อังกฤษอีก เพราะ สพฐ.ไม่ต้องการให้นักเรียนต้องเรียนหนักมากเกินไป ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้จัดอบรมครูภาษาอังกฤษจาก ร.ร.ขยายโอกาสทั่วประเทศไปแล้ว 4 รุ่น รวม 450 คน เพราะฉะนั้น จะนำร่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ในโรงเรียนขยาย 450 โรงก่อน จากนั้น ก็จะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมดประมาณ 7,000 โรง

นายกมล กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนั้น เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ สพฐ. ซึ่งต้องการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนด้วย

ที่มา : แนวหน้า