Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สธ.หารือราชวิทยาลัยฯ เพิ่มการผลิตแพทย์ด้านศัลยกรรม

PDF Print
Wednesday, 16 July 2014 09:49

สธ.หารือราชวิทยาลัยฯ เพิ่มการผลิตแพทย์ด้านศัลยกรรม

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง “การปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างสถาบันการฝึกอบรม ก้าวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง:การ กระจายทรัพยากรลงสู่เขต ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบบริการ โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 12 เขตและ 1 เขตกทม. เป็นการกระจายอำนาจการจัดสรรทรัพยากรลงสู่เขต ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งคน เงิน ของ เพื่อจัดบริการที่เครือข่ายเบ็ดเสร็จในเขตบริการเดียวกัน แก้ไขปัญหาทั้งขาดแคลนแพทย์ พยาบาล เตียงรับผู้ป่วย ความแออัด รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการประชาชนทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทัน สมัย และบุคลากร เช่น แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

ได้หารือกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ 1.การเพิ่มการผลิตแพทย์ประจำบ้าน (Residency training)โดย จะขอให้ราชวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพ กรมการแพทย์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาระดับคลินิกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่ว ไปของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ผลิตได้ปีละ100 คน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 200 คน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ศัลยแพทย์ทั่วไป ประสาทศัลยแพทย์ และศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นสาขาขาดแคลน โดยให้เขตบริการสุขภาพขอโควต้าได้ตามความขาดแคลน และเปิดโอกาสให้แพทย์เข้ารับการฝึกอบรมได้เร็วขึ้น

2.การรับแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรม ขอให้ราชวิทยาลัยฯพิจารณารับโควต้าแพทย์ประจำบ้านต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากต้นสังกัด และจัดสรรตามความขาดแคลนของเขตบริการสุขภาพ เมื่อจบจะสามารถทำงานในพื้นที่ได้  3.การฝึกปฏิบัติสำหรับแพทย์ใช้ทุนปี2-3 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของแพทย์ใช้ทุน ขอให้ราชวิทยาลัยฯช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านศัลยกรรม โดยจัดหลักสูตรการเรียนรู้แบบนำตนเองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการฝึกอบรม ทำให้ แพทย์สามารถนำความรู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ทันที

ที่มา : แนวหน้า