Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เดินเครื่องล้างบาง“โรคตายด่วน” เกษตรฯเคลื่อน3แผนฟื้นอุตสาหกรรมกุ้ง

PDF Print
Thursday, 17 July 2014 07:48

เดินเครื่องล้างบาง“โรคตายด่วน” เกษตรฯเคลื่อน3แผนฟื้นอุตสาหกรรมกุ้ง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยทั้งระบบ ทำให้ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงลดลงจากปริมาณ 480,000 ตัน ในปี 2555 เหลือเพียง 256,000 ตัน ในปี 2556 กรมประมงจึงจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของกลุ่มอาการตายด่วนให้หมด ไป รวมทั้งรักษาระดับการผลิต และการส่งออกกุ้งทะเลของไทยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติอนุมัติในหลักการให้กรมประมงไปดำเนินการเรื่องดังกล่าว ภายในกรอบวงเงิน 16.095 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมประมงได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557  เพื่อมาดำเนินโครงการเร่งด่วน ในวงเงิน 16.095 ล้านบาทแล้ว  และจะขอสนับสนุนรายจ่ายจากงบกลาง วงเงินอีก 80 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ 1 การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ โดยจะนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวจากต่างประเทศ ได้แก่  เอสไอเอส กวม และไซปัน 1,500 คู่ พร้อมเร่งซ่อมแซมโรงเพาะฟักของกรมประมง 10 แห่ง เพื่อเลี้ยงขุนพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวคุณภาพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนมุ่งหวังที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว ในอนาคต

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวังโรคกุ้งเพื่อยับยั้ง EMS ด้วยการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในการคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคกุ้งทะเลแก่เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค EMS

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มกำลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 เพื่อฟื้นฟูแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเพิ่มกำลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 สูตรผง สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 100,000 ซอง  และจัดตั้งหน่วยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ

นายชวลิต กล่าวต่อว่า กรมประมงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการต่างๆ ที่กรมฯ ได้วางไว้และจะเร่งดำเนินการต่อจากนี้ไป จะทำให้ปัญหาการระบาดของโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของไทยคลี่คลายไปในแนวทางที่ดี ขึ้น และจะสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรอดพ้นจากวิกฤต EMS ได้ในเร็ววัน พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเพื่อครองความเป็นผู้นำใน ตลาดการส่งออกกุ้งทะเลของโลกอีกครั้ง

ที่มา : แนวหน้า