Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

"วิทยุพุทธ" ลงนามยื่น คสช. ขอเปิดสถานี

PDF Print
Tuesday, 22 July 2014 07:25

"วิทยุพุทธ" ลงนามยื่น คสช. ขอเปิดสถานี

พระอธิการไมตรี ฐิตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการประชุมพระเถระผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาระดับแม่ข่าย อาทิ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑล จ.นครปฐม สถานีวิทยุสื่อโลกพุทธธรรม พระโสณะ อุตตระ อ.เมือง จ.นครปฐม สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี สถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยหารือเกี่ยวกับปัญหาการถูกระงับการออกอากาศตามประกาศของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ซึ่งขอชื่นชมทุกสถานีที่ให้ความร่วมมือกับ คสช.ด้วยดี แต่ทุกสถานีได้รับการเรียกร้องจากญาติโยมว่าต้องการรับฟังเทศนาธรรมอย่างที่ เคยเป็น ส่วนสาเหตุของการถูกระงับการออกอากาศทั้งหมดนั้น ทราบว่ามีสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่บางแห่งที่ คสช. ยังไม่ไว้วางใจและทางคณะสงฆ์เองก็ไม่สามารถควบคุมกันเองได้

พระอธิการไมตรีกล่าวต่อไปว่า ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติรวมกลุ่มในนาม “สื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกำกับมหาเถรสมาคม” โดยผู้บริหารทุกสถานีที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ก่อนนำเสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อรับทราบถึงมาตรการตรวจสอบและควบคุมกันเองภายในกลุ่ม ส่วนเนื้อหาในการเผยแผ่จะไม่มีลักษณะยุยง ปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด ไม่ขับเคลื่อนใดๆในการต่อต้าน คสช.ทุกรูปแบบ ผู้บริหารทุกสถานีต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพระวินัย ยังประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อความปรองดองตามนโยบายคืนความสุขให้แก่ ประชาชน โดยจะยื่นหนังสือต่อ มส. และ คสช.เพื่อขอเปิดสถานีต่อไป

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการและโฆษก มส.กล่าวว่า ยืนยันว่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่อยู่ในกำกับของ มส.401 แห่ง ตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมไปยังพุทธศาสนิกชนเท่านั้น.

 

ที่มา : ไทยรัฐ