Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สคช.จัดคุณวุฒิวิชาชีพสปา สร้างมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

PDF Print
Thursday, 24 July 2014 13:14

สคช.จัดคุณวุฒิวิชาชีพสปา สร้างมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

นางสาวกรณ์สรวง ภิรมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเผยถึง ความคืบหน้า ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสปา ว่า มาตรการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสปา ได้ทำการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยผลลัพธ์สำคัญจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพสปาและคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้จะช่วย ทำให้เจ้าของอาชีพสปาสามารถรู้ระดับสมรรถนะของตนเอง เชื่อมโยงไปกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะของตนเองและสามารถ กำหนดแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะต่างๆ ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ฝ่ายนายจ้างหรือภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะที่สอด คล้องกับความต้องการของธุรกิจตนเองได้อย่างเหมาะสม

ส่วนก้าวสำคัญต่อไป คือ การผลักดันสาขาอาชีพสปาไทยไปเทียบเคียงกับต่างประเทศ (Referencing) ซึ่งปัจจุบันนานาประเทศได้ใช้กระบวนการเทียบเคียงเป็นเครื่องมือสู่การแลก เปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้มาตรฐานสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและสากล โดยสคช.เริ่มต้นสร้างความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในระยะแรกนี้ คือ ร่วมกับประเทศอินโดนีเซียในการจัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้า หน้าที่ฝ่ายประเทศไทยและอินโดนีเซียผลที่ได้จากโครงการเทียบเคียงมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จะเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และสามารถนำผลที่ได้จากการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้มาจัด ทำและวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากำลังผลิตของประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกระดับคุณภาพและให้กำลังพลของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา ประเทศและนำไปสู่กระบวนการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน Mutual Recognition Agreement (MRA) ในลำดับต่อไป

 

ที่มา : แนวหน้า