Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สุวรรณภูมิคุมเข้ม เน้นตรวจ 3 ประเทศ สกัดอีโบลา

PDF Print
Friday, 01 August 2014 07:37

สุวรรณภูมิคุมเข้ม เน้นตรวจ 3 ประเทศ สกัดอีโบลา

สุวรรณภูมิคุมเข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรคอีโบลา เน้นตรวจ 3 ประเทศ ประกอบด้วย กินี ไลบีเรีย และเซียร์รา ลีโอน

วันที่ 31 ก.ค.57 มีรายงานว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยด่านควบคุมโรค มีระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขในต่างประเทศ โดยการติดตามข่าวสารและสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (Media surveillance) มาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยระบบนี้ทำให้ด่านฯ สามารถติดตามสถานการณ์ของข่าวสารการระบาดของโรคต่างๆ ในต่างประเทศ รวมทั้งข่าวการระบาดของโรคอีโบลามาตั้งแต่ต้น ซึ่งต่อมาเมื่อข่าวการระบาดของอีโบลาในต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น ด่านฯ จึงเริ่มเข้มงวดมาตรการต่างๆ ซึ่งพอสรุปเบื้องต้นพอสังเขปดังนี้

- เข้มงวดเฝ้าระวัง ผู้เดินทางที่มาจากประเทศกินี ไลบีเรีย และเซียร์รา ลีโอน ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา และรายงานผลการเฝ้าระวังให้แก่ผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์

- ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในการส่งผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด ในช่วง 21 วันที่ผ่านมา ให้มาตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคฯ

- ตรวจคัดกรองผู้เดินทางสงสัยป่วย โดยการสังเกตและให้ผู้เดินทางสำแดงเอกสารสำแดงสถานะสุขภาพของผู้เดินทาง (health declaration form หรือ แบบ ต.8) และแจกคำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทาง (health beware card) โดยในเอกสารคำแนะนำสุขภาพ มีสาระสำคัญว่า ให้ผู้เดินทางสังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเองขณะอยู่ในเมืองไทย หากเจ็บป่วยรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติเจ็บป่วย หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค
- แจ้งเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสนามบิน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สายการบิน เป็นต้น เพื่อให้ทราบสถานการณ์ ผ่านคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

- ประชุมร่วมกับ ฝ่ายแพทย์ ท่าอากาศยานไทยเพื่อทบทวนแนวทางการแจ้งเตือน การดูแลผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วย

- จัดแสดงป้ายคำเตือนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้เดินทาง มากกว่า 10 จุดทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งจุดรอรับสัมภาระ

- จัดเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านฯ ยืนสังเกตผู้เดินทางที่มีอาการสงสัยป่วย ที่หน้าประตูทางเข้าเพื่อแยกผู้ป่วย เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคอีโบลาจากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้า เมือง พบว่าผู้เดินทางจาก 3 ประเทศดังกล่าวนิยมเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหลัก โดยมียอดผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศประมาณ 30-50 คนต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่ถือวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีเครื่องบินบินตรงจากประเทศดังกล่าว ผู้เดินทางนิยมเดินทางจากประเทศต้นทางมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเคนยา และต่อเครื่องมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินที่ผู้เดินทางจาก 3 ประเทศดังกล่าวนิยม คือ สายการบินเคนยาแอร์ไลน์ และเอธิโอเปียแอร์ไลน์ ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย 2 เที่ยวต่อวัน

อนึ่ง ผู้เดินทางที่มาจาก 3 ประเทศดังกล่าว เป็น 3 ใน 45 ประเทศ ที่ประเทศไทยกำหนดให้ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ดังนั้น ผู้เดินทางทุกคนจากทั้งสามประเทศ ต้องให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่าน ตรวจประเมินทุกรายก่อนตรวจลงตราเข้าประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เดินทางจากทั้งสามประเทศจำนวนทั้งสิ้น 285 คน ส่วนใหญ่มาจากประเทศกินี ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ73 เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคเกิน 21 วัน และไม่พบผู้เดินทางที่มีอาการสงสัยว่าป่วย

ที่มา : ไทยรัฐ