Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สร้างคนพร้อมสร้างรถไฟฟ้า “รายงานวันจันทร์”-ถอดแบบเรียนระบบราง “เกาหลี, จีน”

PDF Print
Monday, 11 August 2014 07:16

สร้างคนพร้อมสร้างรถไฟฟ้า “รายงานวันจันทร์”-ถอดแบบเรียนระบบราง “เกาหลี, จีน”

ในโอกาสที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของไทย ปี 2557 (Thailand Rail Academy Symposium) ครั้งใหญ่ในวันที่ 28–29 สิงหาคม 2557 นั้น เมื่อเร็วๆนี้ สวทน.ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวทีเสวนา ทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนคุ้มค่าการลงทุน

ผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว อดีตรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม., ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผอ.สวทน., ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผอ.กองวิชาการ รฟม., ดร.เทิดเกียรติ ลิมปิทีปราการ สมาพันธ์วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ ดร.ณัฐวุฒิ หลิ่วพิริยะวงศ์ ประธานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรม ลาดกระบัง เสนอการแก้ปัญหา 5 ด้าน 

1.ด้านการสร้างความรู้ กำลังคน และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

2.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยี

3.ด้านบูรณาการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวตามเส้นทางระบบราง

4.ด้านส่งเสริมวิชาการวิศวกรรมขนส่ง 

5.ต้องพัฒนาการวิจัยและการผลิตบุคลากร เช่น เกาหลี จีน ซื้อรถไฟไม่กี่ครั้ง เรียนรู้สร้างเอง จนส่งออกได้

สร้างคนพร้อมสร้างรถไฟฟ้า

ศ.ดร.วัลลภกล่าวว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาการคมนาคมระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2565 วงเงินรวม 2.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 1.การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง เป็นโครงการรถไฟรางคู่ 17 เส้นทาง 2.การพัฒนาโครงข่ายขนส่งรถไฟฟ้า 10 เส้นทางในกรุงเทพฯ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง เพื่อเชื่อมประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 4.การพัฒนาโครงข่ายทางน้ำ และ 5.การพัฒนาท่าอากาศยาน

ทว่า การพัฒนาประเทศไม่ใช่เพียงการจัดซื้อรถไฟหรือการก่อสร้างเท่านั้น แต่เราต้องมองถึงการผลิตกำลังคน เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้เพราะ “คน” เราต้องสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทุกระดับเพื่อรองรับโครงการระบบขนส่งทาง รางและคมนาคมในครั้งนี้

จากการศึกษาวิเคราะห์คาดว่า ความต้องการกำลังคนในอนาคต ปี 2563 มีจำนวน 31,000 คน ประกอบด้วย วิศวกร 6,000 คน ช่างเทคนิค 12,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 13,000 คน ซึ่งการวางระบบในการพัฒนากำลังคนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญจะเพิ่มขีดความ สามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เช่น การผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ เบาะ ตัวถัง วงจรไอที เป็นต้น อันทำให้เกิดการจ้างงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย รัฐควรกำหนดให้เมกะโปรเจกต์ใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริม การวิจัย ลดการนำเข้าและส่งเสริมการผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ สวทน.เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของไทย ประจำปี 2556 (Thailand Rail Academy Symposium 2014) ภายใต้แนวคิด Rail Development For National Reform ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เวทีระดับชาติด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และนิทรรศการระบบขนส่งทางรางครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุมเป็นนักวิชาการ วิศวกร นักวิจัย นักพัฒนาเมือง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบราง ส่วนที่ 2 เป็นนิทรรศการ และเวที Rail Best Job Opportunity สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

สวทน.มีแผนงานในอนาคตที่จะจัดตั้งสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศ ไทย (Thailand Rail Academy) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน เชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างความเชี่ยวชาญ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และสั่งสมความรู้ความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางให้ก้าว ไกล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ.

 

ที่มา : ไทยรัฐ