Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

"คืนศีล-คืนสุข"สังคมไทย

PDF Print
Wednesday, 13 August 2014 07:22

"คืนศีล-คืนสุข"สังคมไทย

มส.-คสช. ปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งประเทศ

ศีล 5   ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

อันศีล 5 ประกอบด้วย 1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2.เว้นจากการลักทรัพย์ 3.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4.เว้นจากการพูดเท็จ 5.เว้นจากการดื่มสุรา

จึงกล่าวได้ว่า ศีล 5 เป็นหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย
แต่ ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติศีลที่เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชน ให้นำไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม แต่สารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การข่มขืน ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หากพิจารณาไปยังต้นเหตุแห่งปัญหา ก็จะพบว่าบุคคลที่ทำความผิดล้วนแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ไม่ยึดถือปฏิบัติตามหลักศีล 5 ทั้งสิ้น

“อันว่า ศีล 5 เป็นการสำคัญของมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือประชาชน ย่อมอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” คำกล่าวให้โอวาทของ สมเด็จพระมหารัชมังคลา-จารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษี– เจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่กล่าวในทุกการประชุมระดับพระสังฆาธิการ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2556 เพื่อต้องการให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศยึดถือแนวทางดังกล่าวไปรณรงค์และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข

เพราะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เห็นว่า สาเหตุหลักแห่งปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เกิดมาจากการที่คนละเลยในการปฏิบัติตามหลักศีล 5

และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลา–จารย์ ยังได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) และออกเป็น ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิ.ย.2557

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 2.เพื่อ ความสามัคคี และประโยชน์สุขของประชาชน 3.เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

โดยการดำเนินการโครงการจะมีหน่วยงานหลักคือ มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีรูปแบบดำเนินงานคือ ให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดไปดำเนินการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน รณรงค์ให้คนแต่ละพื้นที่รักษาศีล 5 ให้ได้ร้อยละ 50 ของครอบครัว และร้อยละ 50 ของคนในหมู่บ้าน โดยตั้งเป้าดำเนินการให้สำเร็จร้อยละ 80 ของทุกหมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560

และด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการนี้ ที่มุ่งเน้นให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจึงสอดคล้องกับแนวทางในการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ ทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้สั่งการให้หน่วยทหารช่วยรณรงค์โครงการดังกล่าวด้วย

จึงกล่าวได้ว่า ขณะนี้คณะสงฆ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้ว
นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกว่า ขณะนี้มีกว่า 5,000 หมู่บ้าน ประชาชนมากกว่า 650,000 คนแล้ว ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำ ความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วย

“เป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้ต้องการแค่เพียงให้คนสวดมนต์เป็นเพียงอย่าง เดียวเท่านั้น แต่ต้องการให้คนมีความเข้าใจในเรื่องศีล 5 อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในตัวของหมู่บ้านศีล 5 โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และ คสช. จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มประเมินโครงการนี้ตามหมู่บ้านต่างๆด้วย” ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การที่จะทำให้โครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นโครงการที่ยั่งยืนทั้งประเทศ เป็นเรื่องที่ท้าท้ายเป็นอย่างมาก แต่เราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โครงการนี้สามารถดำเนินโครงการไปจนถึงฝั่ง ฝันได้

เพราะปัญหาสังคมในปัจจุบันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากพุทธศาสนิกชนไทยยึดถือตามหลักศีล 5 เป็นประจำทุกวัน

ที่สำคัญ เรามองว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะเข้ามาร่วมมือกันในการทำให้สังคมไทย กลับคืนสู่ปกติสุข หลังจากที่ปล่อยให้ดินแดนขวานทองแห่งนี้ต้องบอบช้ำมานาน ซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนสำคัญ

เพื่อ “คืนศีล คืนสุข” กลับสู่สังคมไทยอีกครั้ง...


ทีมข่าวศาสนา

 

ที่มา : ไทยรัฐ