Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ตั้งกรรมการคุมเข้มอาชีวะเปิดสอน ป.ตรี

PDF Print
Wednesday, 13 August 2014 07:28

ตั้งกรรมการคุมเข้มอาชีวะเปิดสอน ป.ตรี

หวั่นคุณภาพผู้สอน-สถานประกอบการ งงยอดรับ นศ.อื้อแต่มาเรียนหด

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการนำผลการตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเข้าหารือ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การเปิดสอนระดับปริญญาตรีในระบบทวิภาคี ที่กำหนดให้นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา 1 ปีและฝึกงานในสถานประกอบการอีก 1 ปี ที่น่าเป็นห่วงคือไม่มั่นใจว่าสถานประกอบการที่มาร่วมจัดมีคุณภาพและมาตรฐาน สูงเพียงพอที่จะดูแลผู้เรียนให้ได้สมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ และยังพบว่าคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อาชีวศึกษา แม้จะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่วิธีการสอนและเนื้อหาที่ใช้เหมือนกับการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ปี 3 ไม่เหมือนการสอนระดับปริญญาตรี จึงต้องมีการปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับการสอนระดับอุดมศึกษา

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ปัญหาที่น่าห่วงคือ สถานศึกษาหลายแห่งจำนวนผู้เรียนหายไป บางสถานศึกษาแจ้งจำนวนผู้เข้าเรียนไว้ 20 คน แต่เมื่อเปิดเรียนไปแล้วพบว่าเหลือเพียง 7-10 คนเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่งที่ได้เปิดสอนไปแล้วว่ามีประเด็นปัญหาเชิงลึก หรือไม่ จากนั้นจะได้พิจารณาว่ามีส่วนไหนที่ต้องพัฒนาปรับปรุง และมีสถาบันการอาชีวศึกษาใดที่ควรชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ คุณภาพการเรียนการสอน สถานประกอบการที่มาร่วมทวิภาคี ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะเปิดสอนใหม่ในปีหน้าต้องมีการประเมินตรวจ สอบอย่างเข้มข้นจนมั่นใจจึงจะอนุญาตให้เปิดสอนได้.

 

ที่มา : ไทยรัฐ