Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ บทความ รัฐบาลรณรงค์ป้องกันเด็กไทยขาดไอโอดีน ทำไอคิวต่ำ

รัฐบาลรณรงค์ป้องกันเด็กไทยขาดไอโอดีน ทำไอคิวต่ำ

Friday, 21 September 2012 11:58     เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรวมพลังสร้างชาติแม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน


     พร้อมมอบโล่เกียรคิคุณแก่องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 10หน่วยงาน พร้อมลงนามข้อตกลงหรือ เอ็มโอยูระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กให้ได้รับไอโอดีนคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยให้เฉลียวฉลาด ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ


 

     ทั้งนี้จากการสำรวจไอคิวของเด็กไทยช่วงอายุ 6-15 ปี โดยกรมสุขภาพจิตพบว่ามีไอคิวเฉลี่ยเพียง 99 จุดซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลคือ 100 จุด โดยในพื้นที่กทม.มีไอคิวเฉลี่ยสูงสุดที่ 105 จุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไอคิวต่ำสุดที่ 96จุด สาเหตุมาจากการขาดไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาสมอง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าที่จะให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ สมวัย ร้อยละ 90 และมีไอคิวเกิน100จุดภายในปี 2559

     ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ทุกประเทศจะต้องดูแลโดยเฉพาะเด็กที่จะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เยาววัยและต่อเนื่อง โดยไอโอดีนเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ทั้งนี้หากเปรียบเทียบไอคิวเด็กไทนกับเพื่อนบ้าน พบว่ายังต้องปรับปรุงอีกมาก จึงควรดูแลตั้งแต่ต้นทาง รัฐบาลอยากเห็นหมู่บ้านและจังหวัดไอโอดีนเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็ก และต้องการให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดไปจากประเทศไทย.

ที่มา :: http://www.dailynews.co.th