Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ บทความ 'เยาวชน'มองไทยเป็นสังคม'คนดีไร้ที่ยืน'

'เยาวชน'มองไทยเป็นสังคม'คนดีไร้ที่ยืน'

Friday, 28 September 2012 10:21     'เอเเบคโพลล์'เผย'เด็ก-เยาวชน'มองเมืองไทยเป็น'สังคมคนดีไม่มีที่ยืน' ร้อยละ 63.9 เคยพบ'ขรก.'รับสินบน     28 ก.ย.55 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง"ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการไทยในสายตาเด็กและเยาวชน" กรณีศึกษาตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12 - 24 ปี ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,127 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน พ.ศ. 2555 จากผลการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 48.4 ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 43.3 ติดตามนานๆ ครั้ง และร้อยละ 8.3 ไม่ได้ติดตามเลย เมื่อถามถึง คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่เด็กและเยาวชนเคยพบเห็นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ไม่เคยพบเห็นเลย ในขณะที่ร้อยละ 32.7 เคยพบเห็น เช่น จิตอาสา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสามัคคี และความเมตตากรุณา เป็นต้น

ที่มา :: http://www.komchadluek.net