Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ บทความ หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และขัดกฎหมายระหว่างประเทศ

หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และขัดกฎหมายระหว่างประเทศ

Friday, 16 November 2012 13:44

alt

 

     เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ,องค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ ,สภาธรรมาภิบาลและเครือข่ายประชาชนอื่นๆ สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง ได้ไปยื่นหนังสือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการตกลงกับอเมริกาจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม่ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ

     โดยมีเนื้อหาคือ

                                                     วันที่ 14   พ.ย.   2555

กราบเรียน     ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล           

 

     จากการที่รัฐบาลไทย ได้นำเรื่ององค์การนาซ่า (องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ  = National Aeronautics and Space Administration - NASA)   ซึ่งเป็หน่วยงานราชการ ของรัฐบาลอมเริกา      จะมาเช่าฐาน ทัพอู่ตะเภาของไทย       เพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศ      และจากการที่ มีมติครม. เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอคือ 1. ให้ กห.จัดทำแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วย การเป็น พันธมิตรด้านการป้องกัน ประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา 2012 (2012 Joint Vision Statement for the Thai-U.S. Defense Alliance) 2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนาม ฝ่ายไทย ในร่างแถลงการณ์ วิสัยทัศน์ร่วมฯ 3.หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ให้ กห. พิจารณาดำเนิน การได้ ตาม ความเหมาะสม  รวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความมั่นคงใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้    การสนับสนุนความมีเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1              

  

     การทำพันธสัญญาดังกล่าว เข้าข่าย หนังสือสัญญา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ     ต้องได้รับ ความเห็นชอบของรัฐสภา   ก่อนการดําเนินการ เพื่อทําหนังสือสัญญากับ นานาประเทศ  และ คณะรัฐมนตรี ต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน  และ ต้องใหhประชาชน สามารถเข้าถึงรายละเอียดของ หนังสือ สัญญานั้น”     ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190    โดยที่ณ ขณะนี้ รัฐบาล ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ   มาตรา190  ที่ได้บัญญัติไว้           และกำลังละเมิดสิทธิ คนไทยทั้งประเทศ                    

   

     อีกประการหนึ่งที่สำคัญ จากบทความขอนักกฎหมายระหว่างประเทศ คือ  การใช้อากาศยาน หรือเครื่องบิน ถ้าเป็นอากาศยานขน ถ่ายสินค้า เอกชนต้องถูกบังคับและเป็นไปตาม สนธิสัญญากรุง วอร์ซอร์ ว่าด้วย เรื่องการบิน ผู้โดยสาร, สินค้า และความเสียหาย ต่อมากฏเกณฑ์ถูกแทนที่ โดยสนธิ สัญญากรุงมอนทรีออล(MontrealConvention,1999 ) ค.ศ.1999 และ CHICAGOCONVENTION เกี่ยวกับเรื่องการบินและตารางการบิน                    

 

     สนธิสัญญาทั้งสามที่บังคับแก่การบินฝ่ายเอกชนนั้นมีความเหลื่อมกันอยู่ในเรื่องการใช้พาหนะ ทางอากาศ หากเป็นของรัฐ ก็ต้องอยู่ภายใต้สนธิสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1907 และสนธิสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ1949 ทั้งสี่ฉบับและบทบัญญัติที่ 3 ร่วมด้วย หากใช้เพื่อการสงครามหรือเพื่อการสอดแนม ที่ถือว่า เป็น Act of Hostilities(การกระทำที่เป็นอริราชศัตรู)  ทั้งนี้เพราะอากาศยานทั้งสองชนิดได้มีการรับรอง โดยกฏของนานาชาติให้ผลในทางปฏิบัติไม่ เหมือนกัน             

 

     และ เมื่อจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฏทุกอย่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องนำเรื่องการใช้ฐานทัพอากาศอู่ตะเภา เข้าสู่ที่ประชุมของสภาสูงอาเซี่ยน เพื่อขอการตัดสินใจ และยินยอมเสียก่อนทั้งนี้เป็นไปตาม RULES OF PROCEDURE OF THE HIGH COUNCIL OF THE TREATY OF AMITY ANDCOOPERATION IN SOUTHEAST ASIA ประเทศไทย และ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิให้ความยินยอมแก่การใช้ฐานทัพสัตหีบ(สนามบินอู่ตะเภา)โดยลำพัง ต้องถาม และขอความเห็นชอบของชาติภาคีสมาชิกของสนธิสัญญา Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976 เสียก่อน จึงจะถูกต้อง.                 

 

     ซึ่งคัดจากบทความของหลวงแพ่งพินิจลวงเพ่งพินิจ เป็นอาจารย์สอนพิเศษ บรรยายกฎหมาย ระหว่างประเทศ    ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิตสภา มหาวิทยาลัย  นิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารแนบ 2              

 

     และอีก ประเด็นสำคัญคือ นาซ่าเคยพูดว่าหากเลยวันที่26 มิย 55 จะไม่สามารถสำรวจ ชั้น บรรยากาศ ได้อีกเลย   แต่มาวันนี้รัฐบาลไทยกำลังร้องขออย่างเร่งรีบให้นาซ่ามาสำรวจ ชั้น บรรยากาศ อีก โดยอาจจะเชื่อม  โยงกับการให้สัมปทานพลังงานครั้งที่ 21   ซึ่งนาซ่ากับ บริษัทเชฟรอน มีผล ประโยชน์ร่วมกันด้านพลังงาน เพราะนาซ่ากับเชฟรอนเป็นคู่ธุรกิจด้วยกัน  ผลประโยชน์ ร่วมกัน ด้านพลังงาน             

 

     ซึ่งคำพูดของนาซ่า  มิอาจจะเชื่อถือได้ว่า จะสำรวจ เฉพาะ ชั้นบรรยากาศ เพียงอย่างเดียวหรือไม่  (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-226http://www.networkworld.com/community/blog/nasa-teams-chevron-build-energy-exploration-thttp://www.chevron.com/next/partneringwithnasa/)     

              

     ดังนั้น รัฐบาล   คณะรัฐมนตรี  ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190    ไม่ปฏิบัติตามหลัก นิติธรรม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขัดกฎหมายระหว่างประเทศ      จึงขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน   โปรดช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า รัฐบาลกำลังละเมิดสิทธิ ของคนไทย ที่ไม่ได้ยึดหลักนิติธรรม ไม่ได้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบเผด็จการรัฐสภา    ขัดกฎหมายระหว่างประเทศ  และปฎิบัติหน้าที่ ขัดประมวลจริยะธรรม นักการเมืองหรือไม่         จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง    

 

ขอแสดงความนับถือ    

 

 

 

พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   (Lt.Col. Dr. Kamolpan Cheewapansri )

 

     รายละเอียดของข้อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยหลวงแพ่งพินิจ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=luangpengpinicha&group=7  

 

     วอชิงตันโพสต์แฉ US ใช้อู่ตะเภาฐานทัพบุกจีน อ้างภัยพิบัติบังหน้า

www.bloggang.com : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=06-2012&date=25&group=198&gblog=45    

 

     NASA and Chevron Partner to Benefit the Energy Industry

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-226      

 

http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139218