Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน

ADM. BANAWIT KENGRIAN

ประวัติ

ชื่อเล่น 'นุ' เป็นบุตรของนายประสิทธิ์ และนางศรีสว่าง เก่งเรียน

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2491 มีพี่น้องรวม 5 คน ได้แก่

นายดำรงเกียรติ เก่งเรียน

ร.ศ.นรีวรรณ จินตกานนท์

พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน

ร.อ.อิทธิพล เก่งเรียน (ตท. 10 - ถึงแก่กรรมในสนามรบ)

นายนิติพัฒน์ เก่งเรียน (บิดาของนายรัตนพล เก่งเรียน หรือ วิน วง โปเตโต้)


สมรวกับนางอนูรี (กรลักษณ์) มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

พลเรือเอกบรรณวิทย์ ศึกษาชั้นมัธยมที่ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ก่อนที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 7 (ตท. 7) รุ่นเดียวกับ พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตรตำแหน่งที่สำคัญ

• รองปลัดกระทรวงกลาโหม

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบทบาทในทางการเมืองและสังคม

พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ประสบความสำเร็จในการเป็นทหารอาชีพ ได้รับตำแหน่งเป็นนายพลตั้งแต่อายุ 44 ปี ซึ่งถือเป็น

นายพลที่มีอายุน้องที่สุดในขณะนั้น


ภายหลังการรัฐประหารในวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมกับเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำการ

ตรวจสอบการทุจริตในกระทรวงคมนาคม รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่าง ๆ อย่างเฉียบขาด ตรงไปตรงมา

ถึงลูกถึงคน เช่น กรณีทุจริตการซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX หรือ การทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

จึงทำให้มีปัญหากับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบหรือเกี่ยวข้องบ่อย ๆ


ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปี พ.ศ. 2550 พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธาน

ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม เนื่องจากถูกสนช.สายทหารกล่าวหาว่า พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ไม่โปร่งใสในระหว่างทำหน้าที่

บริหารองค์การแบตเตอรี่ จำถูกปลดออกจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม หลังจากที่กระทบกระทั้งกับผู้บังคับบัญชา

จากกรณีที่ออกมาปกป้องพล.อ.สพรั่ง กลัยาณมิตร


ในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้ขอลาออกจากราชการทหารเพื่อที่ลงรับสมัคร ส.ส.

ในระบบสัดส่วนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมล่าช้า จึงไม่ทันการสมัคร

ซึ่ง พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป้นการกลั่นแกล้งตนเอง แต่ทางกระทรวงกลาโหมได้ปฏิเสธ