Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ชาวบ้านประณาม'แถลงการณ์'อัปยศ ฉะศอ.รส.เหยียบย่ำองค์กรอิสระ

ชาวบ้านประณาม'แถลงการณ์'อัปยศ ฉะศอ.รส.เหยียบย่ำองค์กรอิสระ

Wednesday, 23 April 2014 15:37

ชาวบ้านประณาม'แถลงการณ์'อัปยศ ฉะศอ.รส.เหยียบย่ำองค์กรอิสระ

"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ศอ.รส. กับ องค์กรอิสระ”  เกี่ยวกับการออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ และการขอความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เป็นดังนี้

การที่ ศอ.รส. ออกแถลงการณ์ กล่าวถึงทำงานขององค์กรอิสระ (ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)) ท่านคิดว่า ศอ.รส. มีเจตนาอย่างไรในการกล่าวพาดพิงการทำงานขององค์กรอิสระ

ร้อยละ 38.52 เป็นการแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ
ร้อยละ 32.14 เป็นการกล่าวแนะนำตักเตือนองค์กรอิสระ
ร้อยละ 18.98 เป็นการข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระ
ร้อยละ 0.88 อื่นๆ เช่น คิดว่ากลุ่ม ศอ.รส. ต้องการให้ประเทศชาติสงบสุข ต่างฝ่ายต่างอยากเอาตัวรอด
ร้อยละ 9.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

การที่ ศอ.รส. กล่าวพาดพิงการทำงานขององค์กรอิสระ เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่
ร้อยละ 70.65 ไม่เหมาะสม เพราะ เป็นการก้าวก่ายการทำงานขององค์กรอิสระ ศอ.รส. ไม่มีอำนาจตัดสินหรือพาดพิงการทำงานขององค์กรอิสระ องค์กรอิสระได้ทำตามหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้อย่าง   ถูกต้องแล้ว 
ร้อยละ 22.57 เหมาะสม เพราะเป็นการทำงานตามสิทธิของ ศอ.รส.และกล่าวตามหลักความจริงองค์กรอิสระปฏิบัติตนและทำงานไม่เป็นกลาง เพื่อเป็นการแนะนำการทำงาน และตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระ     
ร้อยละ 06.78 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ ศอ.รส. ขอความร่วมมือห้ามมิให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับผู้ชุมนุมทางการเมือง
ร้อยละ 67.86 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ 
ร้อยละ 29.43 เห็นด้วย เพราะข้าราชการควรวางตัวเป็นกลาง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน ข้าราชการได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ไม่ควรสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชน
ร้อยละ 02.71 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท่านคิดว่าการที่ ศอ.รส.เสนอให้ คณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ (เกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรีกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 266 และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง) เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่
ร้อยละ 70.41 ไม่เหมาะสม เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตัดสินสูงสุดแล้ว ทุกคนควรเคารพคำตัดสินของศาล ข้อเสนอของ ศอ.รส. เป็นการสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท  ที่ผ่านมายังไม่เคยมีองค์กรใดทำเช่นนี้   ซึ่งไม่ใช่หน้าที่และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม  
ร้อยละ 16.67 เหมาะสม เพราะ เป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายต่าง ๆ 
ร้อยละ 12.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

ที่มา : แนวหน้า