Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง ชาวบ้านฝัน'เลือกตั้ง'20 ก.ค. เชื่อบ้านเมืองเดินหน้าได้

ชาวบ้านฝัน'เลือกตั้ง'20 ก.ค. เชื่อบ้านเมืองเดินหน้าได้

Saturday, 26 April 2014 17:43

ชาวบ้านฝัน'เลือกตั้ง'20 ก.ค. เชื่อบ้านเมืองเดินหน้าได้

 

"สวนดุสิตโพล”" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้หารือกับพรรคการเมืองต่างๆ และได้เสนอแนวทางจัดการเลือกตั้ง 3 แนวทาง แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีมติที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันจัดการเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเจรจาระหว่าง กกต.กับพรรคการเมือง โดยสำรวจจากประชาชนจำนวน 1,361 คน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร กับผลการเจรจาของ กกต.กับพรรคการเมืองที่มีทางเลือก การเลือกตั้ง 3 แนวทาง คือ 20 ก.ค.57,17 ส.ค.57  และ 14 ก.ย.57
ร้อยละ 29.31 ควรหาข้อตกลงร่วมกัน พิจารณาวันเลือกตั้งให้เหมาะสมและเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 
ร้อยละ 27.76 อยากให้สรุปวันเลือกตั้งโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปได้ 
ร้อยละ 21.59 การเจรจาเป็นวิธีการที่ดี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
ร้อยละ 15.42 กังวลว่าจะไม่สามารถทำตามแนวทางหรือข้อตกลงที่หารือร่วมกันได้ มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 05.92 กกต.จะต้องทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม   

ประชาชนสมหวัง หรือ ผิดหวัง กับการเจรจาระหว่าง กกต. กับ พรรคการเมืองครั้งนี้อย่างไร
ร้อยละ 68.80 เฉยๆ เพราะ เป็นแค่การโยนหินถามทาง ไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดบ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวายอยู่ดี ไม่อยากคาดหวัง ฯลฯ
ร้อยละ 24.80 ผิดหวัง เพราะ ยังไม่สามารถระบุวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ฯลฯ
ร้อยละ 06.40 สมหวัง เพราะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ฯลฯ

ประชาชนคิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงใด
ร้อยละ 46.58 เลือกตั้งเร็วที่สุดภายใน 59 วัน คือ 20 ก.ค.57 เพราะ บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป สถานการณ์ต่างๆ จะได้คลี่คลายหรือยุติโดยเร็ว ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ฯลฯ
ร้อยละ 35.49 เลือกตั้งภายใน 115 วัน คือ 14 ก.ย.57 เพราะ ควรมีการปฏิรูปก่อน รอให้สถานการณ์คลี่คลาย ความขัดแย้งลดลง การเลือกตั้งจะได้สมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะอีก ฯลฯ
ร้อยละ 17.93 เลือกตั้งภายใน 87 วัน คือ 17 ส.ค.57 เพราะ หากจัดการเลือกตั้งเร็วเกินไป อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้าน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม พรรคการเมืองมีเวลาหาเสียง ฯลฯ

 

ที่มา แนวหน้า