Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร กทม.ร่วมประชุมโครงสร้างพื้นฐานโลกส่งบิ๊กสนย.แลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆ

กทม.ร่วมประชุมโครงสร้างพื้นฐานโลกส่งบิ๊กสนย.แลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆ

Wednesday, 28 May 2014 12:44

กทม.ร่วมประชุมโครงสร้างพื้นฐานโลกส่งบิ๊กสนย.แลกเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆ

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ในฐานะมหานครใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับเกียรติรับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมโครงสร้างพื้นฐานโลก Global Infrastructure Initiative 2014 ที่นคร Rio de Janaro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมของผู้นำระดับอาวุโสทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว โลก ที่ได้รับเชิญเพื่อระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลก โดยกรุงเทพมหานครนำผู้บริหารสำนักการโยธา 6 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างให้สังคมดีขึ้น ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างเมือง และเกิดการคิดค้นรูปแบบใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง ต่อไป

ปัจจุบันการลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานของโลกมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้าน USD ซึ่งถือว่ามีมูลค่าที่สูงมาก ในโอกาสที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ด้วยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในส่วนของประเทศไทยกำลังเพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเติบ โตของภูมิภาค ดังนั้นกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จะต้องมีแผนหรือเเนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับแผนแม่บทการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำหรับการประชุม 3 วันจะมีการหารือประเด็นหลักในเรื่อง บทบาทภาครัฐกับการวางแผน, กลยุทธ์ทางการเงินการลงทุน, ประสิทธิภาพและการดำเนินการที่รวดเร็ว อาทิ เทคนิคการก่อสร้าง การบริหารจัดการ

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เน้นด้านเทคนิคการ ก่อสร้างที่จะเป็นประโยชน์ในการงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาศึกษาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครต่อไป

 

ที่มา  : แนวหน้า