Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร หอการค้าไทย ชี้โพลส่วนใหญ่ ไม่หนุนพนันบอลถูกกฎหมาย เชื่อช่วงบอลโลก หนี้เสียอาจสูงขึ้น

หอการค้าไทย ชี้โพลส่วนใหญ่ ไม่หนุนพนันบอลถูกกฎหมาย เชื่อช่วงบอลโลก หนี้เสียอาจสูงขึ้น

Friday, 06 June 2014 08:57

 

หอการค้าไทย ชี้โพลส่วนใหญ่ ไม่หนุนพนันบอลถูกกฎหมาย เชื่อช่วงบอลโลก หนี้เสียอาจสูงขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิล พบว่าจากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายพนันฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เห็นว่าไม่ควรเปิดให้มีการพนันฟุตบอลอย่างถูกกฎหมายเพราะจะยิ่งทำให้การพนัน ขยายตัวมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 35.0 มองว่าควรเปิดให้มีการพนันโดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนร้อยละ 10.6 เห็นว่า เอกชนควรเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในการพนันนอกระบบจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผุ้มีรายได้น้อยและกลุ่มนักศึกษา เพราะอาจจะก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้มีอัตราสูงขึ้น แต่เชื่อว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 หากไม่นับรวมหนี้สินจากการพนันฟุตบอล สถานการณ์ NPL ก็จะคลายตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น

ที่มาของข่าว   :  ททบ.5