Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร รายงานพิเศษ : แนวทางการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์

รายงานพิเศษ : แนวทางการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์

Friday, 13 June 2014 09:04

รายงานพิเศษ : แนวทางการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์

ดิน นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการทำนาของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  ดินที่สมบูรณ์ย่อมทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณมาก  อันจะส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น ของชาวนา นับเป็นการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสู่ความอยู่ดี  กินดี และมีสันติสุข  อย่างไรก็ตามการทำนาในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ และการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพ  มักพบอยู่เสมอในพื้นที่นาบางท้องที่ดินมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป (เรียกว่าดินเปรี้ยว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้เชื้อโรคบางชนิดเจริญได้ดี  หรือธาตุอาหารบางอย่างอยู่ในรูปที่ข้าวนำไปใช้ไม่ได้ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการผิดปกติ  และโรคระบาดเกิดขึ้นได้ง่าย  ในขณะที่การรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักรู้จักการปรับปรุงบำรุงดินนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย อันเนื่องมาจากความเคยชินที่จะทำการผลิตแบบกระแสหลัก โดยการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นสำคัญ ซึ่งแม้จะได้ผลผลิตที่มากขึ้น แต่ก็มักเกิดผลกระทบต่อคุณภาพดินในทางลบระยะยาว และเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตทางตรงของชาวนาจากสาเหตุราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคา สูงขึ้นมาโดยตลอด

การนำแนวคิดการปรับปรุงบำรุงดิน  มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร  โดยการมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินแบบมี ส่วนร่วม โดยยึดหลักการลดต้นทุนการผลิตข้าวเป็นสำคัญ  ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพทำนา เป็นหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มจากการนำเสนอแนวคิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ

จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรมการดำเนินการปรับปรุง บำรุงดินที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และพฤติกรรมการทำนาของสมาชิกสหกรณ์ จากตัวอย่างกิจกรรมดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือประกอบกัน ได้แก่ การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  และหรือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ,การใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีการเกษตร ,การใช้สารปรับสภาพดิน ,การใช้ไคโตซาน และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ,การดำเนินการตามแนวทางปุ๋ยสั่งตัด  ต่อด้วยสหกรณ์คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ ที่สมัครใจร่วมกิจกรรม แนวทางละ 10 คน เพื่อนำร่องดำเนินกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดินในรูปแปลงสาธิต และสหกรณ์ ให้ความรู้กับสมาชิกนำร่องที่เข้าร่วมดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรมดำเนินการ ที่เลือก รวมถึงการจัดหาน้ำสกัดชีวภาพ หรือสารปรับสภาพดิน หรือไคโตซาน เพื่อใช้ในการดำเนินการนี้ด้วย สุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

โดยสหกรณ์ติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลง และหรือ  ทำให้มีรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาโดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ แนวทางที่มีความเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของอาชีพทำนา หรือไม่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางข้างต้นได้ด้วยกระบวนการการมี ส่วนร่วม  แม้ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดทุกรายก็ตาม เชื่อว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลสู่สมาชิกสหกรณ์รายอื่น ๆ และเกษตรกรทั่วไป ก็จะนับเป็นความสำเร็จที่แท้จริงของสหกรณ์  ในส่วนการขยายธุรกิจและบริการด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินการปรับ ปรุงบำรุงดินนี้  รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ก็นับเป็นเพียงผลพลอยอีกด้วย

ตรัยเทพ ไพบูลย์

 

ที่มา : แนวหน้า