Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ส่ง“ครูบัญชีอาสา”สร้างปรองดอง ปูพรมทั่วปท.สอนบัญชีกระตุ้นความสามัคคีในชุมชน

ส่ง“ครูบัญชีอาสา”สร้างปรองดอง ปูพรมทั่วปท.สอนบัญชีกระตุ้นความสามัคคีในชุมชน

Tuesday, 17 June 2014 09:51

ส่ง“ครูบัญชีอาสา”สร้างปรองดอง ปูพรมทั่วปท.สอนบัญชีกระตุ้นความสามัคคีในชุมชน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเห็นว่า การทำบัญชีครัวเรือน ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเข้าไปเสริมสร้างความปรองดองของคนในชุมชนได้

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชีอาสาในแต่ละจังหวัด เร่งให้การส่งเสริมการเรียนรู้ และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับครูบัญชีอาสาที่มีอยู่กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เร่งเข้าไปถ่ายทอดให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อให้สามาราถนำข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนประกอบอาชีพ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้

“ที่ผ่านมากรมตรวจฯ ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการส่งเสริมการทำบัญชีเพื่อพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการทำบัญชีให้รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเพื่อวางแผนการผลิต ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของฐานรากให้มีความมั่นคงในที่สุด” นายวิณะโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มั่นใจว่าหากทุกคนหันมาทำบัญชีในครัวเรือน จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง เพราะบัญชีจะเป็นกระจกสำคัญในการชี้ให้เห็นต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี้บัญชียังช่วยลดหนี้ในครัวเรือน ทำให้การบริหารจัดการในสหกรณ์โปร่งใส่ขึ้น และเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ครอบครัวก็จะร่มเย็นเป็นสุข อยู่กันอย่างอบอุ่น ชุมชนก็เข้มแข็ง มีความรักสามัคคีปรองดอง เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชนในที่สุด

 

ที่มา :  แนวหน้า