Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง สธ.ขอองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จับตาโครงการก่อสร้าง100ล้าน

สธ.ขอองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จับตาโครงการก่อสร้าง100ล้าน

Friday, 18 July 2014 08:26

สธ.ขอองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จับตาโครงการก่อสร้าง100ล้าน

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 4 / 2557 มีผู้แทนจากสมาคมต่างๆ หลายสาขาเป็นคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะเป็น 1ใน 3 ผู้นำองค์กรผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม เข้าร่วมประชุมด้วย

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการสร้างความโปร่งใส ขจัดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้หมดไป ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภาย ใน 3 เดือนนี้ ในระยะแรกนี้ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 3 เรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ 1.การบริหารงบก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่มีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า 100 ล้านบาท 2. การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 5กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุทางการแพทย์  วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน  3.การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ระดับอำนวยการขึ้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ในเรื่องการลงทุนก่อสร้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีประมาณ 13,000 กว่าล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13 ของงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรร ได้ขอความร่วมมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ช่วยดูในเรื่องการกำหนดแบบ และการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งจะมีผลดีทำให้ได้อาคารที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ขอให้คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ช่วยดูเรื่องการบริหารความโปร่งใสขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นที่พึ่งด้านยาของประเทศ รวมทั้งให้ช่วยดูในเรื่องการออกใบอนุญาตต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แก่ผู้ประกอบการอาหาร ยา เครื่องสำอาง ให้โปร่งใส ป้องกันการรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ส่งผลในการสร้างเศรษฐกิจประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

ที่มา : แนวหน้า