Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง คลังปูดภาระหนี้จำนำข้าว6.67แสนล. สรุปผลขาดทุนปิดบัญชีพรุ่งนี้

คลังปูดภาระหนี้จำนำข้าว6.67แสนล. สรุปผลขาดทุนปิดบัญชีพรุ่งนี้

Thursday, 13 November 2014 09:10

คลังปูดภาระหนี้จำนำข้าว6.67แสนล. สรุปผลขาดทุนปิดบัญชีพรุ่งนี้

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.เตรียมเร่งสรุปแผนการแก้หนี้ให้นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาในเร็วๆ นี้ โดยขณะนี้ภาระค่าใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 6.67 แสนล้านบาท เป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4.67 แสนล้านบาท และใช้เงินจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. อีก 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเงินกู้จำนำข้าวเป็นการกู้จากสถาบันการเงินอายุ 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ที่ผ่านมากระทรวงการคลังจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่ค้ำประกัน 4.67 แสนล้านบาท ในจำนวนปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท รวม 2 ปีที่ผ่านมาจ่ายไปแล้ว 2.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่รวมกับภาระดอกเบี้ยกับเงินสภาพคล่องที่ใช้จาก ธ.ก.ส. และค่าบริหารจัดการโครงการ ที่ใช้เงินจากงบประมาณ

สำหรับการแก้ไขหนี้จากโครงการรับจำนำข้าว จะต้องมีการแปลงเป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้น ส่วนจะออกเป็นพันธบัตรระยะยาวที่สุด หรือต้องใช้หนี้จำนำข้าวทั้งหมดจะต้องใช้เวลากี่ปี ยังไม่สามารถระบุได้

อย่างไรก็ตาม ทาง สบน.ได้ประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์เรื่องการระบายข้าว และสำนักงบประมาณเรื่องการจัดสรรเงินมาใช้หนี้ เพื่อที่จะได้นำมาทำเป็นแผนการแก้หนี้จำนำข้าวในภาพรวม ส่วนจะต้องมีการออกกฎหมายมาแก้ไขหนี้จำนำข้าวเป็นการเฉพาะหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้ แต่ภายใต้กฎหมายบริหารหนี้สาธารณะ ยืนยันสามารถบริหารจัดการหนี้ดังกล่าวได้อยู่แล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 9.00 น. จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งผลจะออกมาเป็นจำนวนเท่าไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับผลจากการประชุมในครั้งนี้

 

ที่มา : แนวหน้า