Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง จ่อลงโทษผู้ให้บริการทีวีดิจิตอล กสท.พบติดตั้งโครงข่ายล่าช้า

จ่อลงโทษผู้ให้บริการทีวีดิจิตอล กสท.พบติดตั้งโครงข่ายล่าช้า

Monday, 01 December 2014 08:16

จ่อลงโทษผู้ให้บริการทีวีดิจิตอล กสท.พบติดตั้งโครงข่ายล่าช้า

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.2557 นี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 52/2557 มีวาระนำข้อเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริม และการกำกับแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในแนวทางดำเนินการต่อกรณีความล่าช้าในการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลบางราย เพื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง และเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้โครงข่ายดังกล่าว รวมถึงประชาชนผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบควรดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองด้วยการแจ้ง เตือน กำหนดค่าปรับทางปกครอง พักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มิเช่นนั้น อาจเป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด ตามบทบัญญัติมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ และเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายและผลกระทบต่อการแข่งขันในการประกอบ กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ คณะอนุฯได้เสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการเจรจาให้นำอุปกรณ์ของผู้รับใบอนุญาต ให้บริการโครงข่ายรายอื่นที่มีความพร้อม มาให้บริการก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุฯ ที่จะมีการปรับหรือลงโทษกับโครงข่ายที่ล่าช้าที่ คาดว่าจะช้าไปอีกปีกว่า
และเห็นควรว่าโครงข่ายทั้ง 4 ราย ที่มีความพร้อมทางอุปกรณ์ควรจะเข้ามาช่วยเหลือ โดยหวังว่า กสท. จะมีเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกัน และในวันเดียวกันจะมีการประชุมคณะทำงานติดตามคุณภาพสัญญาณ พื้นที่ครอบคลุมและการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย” นางสาวสุภิญญา กล่าว

ส่วนวาระอื่นน่าสนใจได้แก่ การขอขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอล และการขอทดลองการออกอากาศโทรทัศน์ประเภทสาธารณะในช่องที่ 4 (รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว High-Definition-HD) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ ร่างรวมกลุ่มวิชาชีพสื่อ หรือ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย เสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

“แม้ร่างฯฉบับนี้ จะส่งเสริมการรวมกลุ่มของสื่อก็ตาม แต่เห็นว่าองค์กรสื่อได้คัดค้านร่างฯฉบับนี้ ด้วยเหตุผลบางประการ รวมทั้งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่รู้ ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม กสทช. น่าจะเป็นตัวกลางหาจุดที่ลงตัวระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบ ไม่อยากให้กลับไปสู่ยุคที่จะมีอะไรมาเป็นพันธนาการสื่อมากเกินไป การส่งเสริมให้สื่อรวมกลุ่มและกำกับดูแลตนเองเป็นทางออก แต่ทั้งนี้ก็ต้องหารือกันอีกทีว่าผลสรุปโมเดลการกำกับดูแลกันเองจะเป็นอย่าง ไร” สุภิญญากล่าว

ส่วนอีก 2 ร่างประกาศ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ.....และ (ร่าง) เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือ รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

 

ที่มา : แนวหน้า